POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 kwietnia 2007 r. o nadaniu tytułu profesora

nr 115-3-07

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) nadaję niżej wymienionym osobom

I. TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

dr hab. Andrzej Józef JOACHIMIAK

nauk chemicznych

dr hab. Władysław JANUSZ

nauk ekonomicznych

dr hab. Krzysztof Maciej PIASECKI

dr hab. Jan SZAMBELAŃCZYK

dr hab. Jan Jacek SZTAUDYNGER

dr hab. Maciej Jan ŻUKOWSKI

nauk fizycznych

dr hab. Ludwik TURKO

nauk humanistycznych

dr hab. Tadeusz KMIECIK

dr hab. Zbigniew OPACKI

dr hab. Nina PAWLAK

dr hab. Tadeusz PIOTROWSKI

dr hab. Józef SMOLIŃSKI

dr hab. Rafał Mieczysław STOBIECKI

dr hab. Krzysztof Stanisław URBAŃSKI

dr hab. Bożena Maria WITOSZ

dr hab. Bogusław Michał ZIELIŃSKI

nauk leśnych

dr hab. Andrzej KOLK

nauk medycznych

dr hab. Jacek Antoni BIAŁKOWSKI

dr hab. Maria BORATYŃSKA

dr hab. Krzysztof Wacław CZAJKOWSKI

dr hab. Jacek Waldemar FIJUTH

dr hab. Urszula FISZER

dr hab. Arkadiusz JEZIORSKI

dr hab. Andrzej KAMIŃSKI

dr hab. Zygmunt Antoni KAZIMIERCZUK

dr hab. Urszula KOWALSKA-KOPREK

dr hab. Janusz Benedykt KSIĄŻYK

dr hab. Hubert Łukasz KWIECIŃSKI

dr hab. Zofia PAWŁOWSKA

dr hab. Andrzej PUCHER

dr hab. Anna Helena SKOCZYŃSKA

nauk o kulturze fizycznej

dr hab. Czesław URBANIK

nauk o Ziemi

dr hab. Henryk Tadeusz MITOSEK

dr hab. Tomasz ZIELIŃSKI

nauk prawnych

dr hab. Andrzej Zdzisław BAŁABAN

dr hab. Cezary KULESZA

dr hab. Andrzej Piotr MALINOWSKI

dr hab. Zofia Stanisława SIENKIEWICZ

nauk rolniczych

dr hab. Andrzej Piotr CIEPIELOWSKI

dr hab. Helena GAWROŃSKA

dr hab. Henryk KOMSTA

dr hab. Andrzej KRUCZEK

dr hab. Anna NADOLSKA-ORCZYK

dr hab. Juliusz Stanisław PERKOWSKI

dr hab. Sławomir Eligiusz PIETRZAK

dr hab. Stanisław SOSNOWSKI

dr hab. Olga SZELESZCZUK

dr hab. Bogusław USOWICZ

dr hab. Zbigniew ZWIERZYKOWSKI

nauk technicznych

dr hab. Leon BOBROWSKI

dr hab. Jerzy GACA

dr hab. Zbigniew Andrzej GAWROŃSKI

dr hab. Jerzy HOLA

dr hab. Janusz Piotr NARKIEWICZ

dr hab. Stanisława SANAK-RYDLEWSKA

dr hab. Stanisław Leon WIERZBIŃSKI

dr hab. Krzysztof WILCZYŃSKI

nauk teologicznych

dr hab. Eugeniusz Krzysztof SAKOWICZ

ks. dr hab. Józef ZABIELSKI

nauk weterynaryjnych

dr hab. Bogdan DĘBSKI

II. TYTUŁ PROFESORA:

sztuk muzycznych

Ewa POBŁOCKA