POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 czerwca 2006 r. zmieniające postanowienie o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji Unii Europejskiej w Demokratycznej Republice Konga

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135), na wniosek Rady Ministrów, postanawiam, co następuje:

§ 1. W postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2006 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji Unii Europejskiej w Demokratycznej Republice Konga (M. P. Nr 30, poz. 323) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł postanowienia otrzymuje brzmienie:

„o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Demokratycznej Republice Konga oraz w Republice Gabońskiej”;

2) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Polski Kontyngent Wojskowy, o liczebności do 150 żołnierzy i pracowników wojska, zwany dalej „PKW”, zostanie użyty w operacji Unii Europejskiej:

1) w Demokratycznej Republice Konga — w okresie od dnia 1 maja 2006 r. do dnia 30 listopada 2006 r.;

2) w Republice Gabońskiej — w okresie od dnia 19 czerwca 2006 r. do dnia 30 listopada 2006 r.”;

3) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. PKW jest podporządkowany operacyjnie Dowódcy Sił Unii Europejskiej w Demokratycznej Republice Konga oraz w Republice Gabońskiej.”.

§ 2. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.