POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2012 r.

nr 115-13-12

w sprawie nadania tytułu profesora

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455) nadaję niżej wymienionym osobom

TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

dr hab. Paweł Mieczysław SOWIŃSKI

nauk chemicznych

dr hab. Adam Henryk TRACZ

nauk fizycznych

dr hab. Zbigniew Andrzej KLUSEK

nauk humanistycznych

dr hab. Jerzy BRZOZOWSKI

nauk matematycznych

dr hab. Grażyna Mirosława MIRKOWSKA-SALWICKA