POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 grudnia 2006 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135), na wniosek Rady Ministrów, postanawiam, co następuje:

§ 1. W okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku, zwany dalej „PKW”, o liczebności do 1200 żołnierzy i pracowników wojska, w tym 900 w Republice Iraku i 300 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — z możliwością jego wcześniejszego wycofania i likwidacji baz, o ile pozwolą na to warunki bezpieczeństwa wewnętrznego w tym państwie.

§ 2. PKW działa w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych realizujących rezolucje Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych Nr 1483 z dnia 22 maja 2003 r. Nr 1511 z dnia 16 października 2003 r., Nr 1546 z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 1637 z dnia 8 listopada 2005 r. oraz Nr 1723 z dnia 28 listopada 2006 r.

§ 3. 1. PKW jest podporządkowany operacyjnie Dowódcy Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych.

2. Pod względem kierowania narodowego PKW podlega Ministrowi Obrony Narodowej.

§ 4. Za współpracę z kierowniczymi organami Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w zakresie kierowania działalnością i zaopatrywania PKW odpowiedzialny jest Minister Obrony Narodowej.

§ 5. Górny limit ilościowy uzbrojenia i sprzętu wojskowego PKW określa utworzony w tym celu etat.

§ 6. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.