POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 grudnia 2006 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Republice Serbii, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii oraz w Bośni i Hercegowinie

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135), na wniosek Rady Ministrów, postanawiam, co następuje:

§ 1. W okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy w Siłach Międzynarodowych w Kosowie v Republice Serbii, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii oraz w Bośni i Hercegowinie, zwany dalej „PKW”, o liczebności do 400 żołnierzy i pracowników wojska.

§ 2. PKW wchodzi w skład Polsko-Ukraińskiego Batalionu działającego w Wielonarodowych Siłach Zadaniowych Wschód Sił Międzynarodowych w Kosowie.

§ 3.1. PKW jest podporządkowany operacyjnie Dowódcy Polsko-Ukraińskiego Batalionu w składzie Wielonarodowych Sił Zadaniowych Wschód Sił Międzynarodowych w Kosowie, operacyjnie podporządkowanych Naczelnemu Dowódcy Połączonych Sił Zbrojnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Europie.

2. Pod względem kierowania narodowego PKW podlega Ministrowi Obrony Narodowej.

§ 4. Za współpracę z kierowniczymi organami Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w zakresie kierowania działalnością i zaopatrywania PKW odpowiedzialny jest Minister Obrony Narodowej.

§ 5. Uzbrojenie i sprzęt wojskowy PKW określa etat zatwierdzony przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

§ 6. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.