POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 czerwca 2004 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Stabilizujących w Republice Bośni i Hercegowiny, w Kosowie w Serbii i Czarnogórze, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 i w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117), na wniosek Rady Ministrów, postanawiam, co następuje:

§ 1. W okresie od dnia 21 czerwca 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy w Siłach Stabilizujących w Republice Bośni i Hercegowiny, w Kosowie w Serbii i Czarnogórze, w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii, zwany dalej „PKW”, o liczebności do 300 żołnierzy.

§ 2. 1. PKW działa w Siłach Stabilizujących w składzie Wielonarodowej Grupy Bojowej, mających za zadanie utrzymanie pokoju w Republice Bośni i Hercegowiny.

2. PKW może także zostać użyty na obszarze Kosowa w Serbii i Czarnogórze, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii w celu nadzorowania przestrzegania porozumienia pokojowego przez strony konfliktu w Kosowie.

§ 3. 1. PKW jest podporządkowany Dowódcy Wielonarodowej Grupy Bojowej działającej w składzie Sił Stabilizujących, operacyjnie podporządkowanych Naczelnemu Dowódcy Połączonych Sił Zbrojnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Europie.

2. Pod względem kierowania narodowego PKW podlega Ministrowi Obrony Narodowej.

§ 4. Za współpracę z kierowniczymi organami Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w zakresie kierowania działalnością i zaopatrywania PKW odpowiedzialny jest Minister Obrony Narodowej.

§ 5. Górny limit ilościowy uzbrojenia i sprzętu wojskowego PKW określa utworzony w tym celu etat.

§ 6. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.