POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 sierpnia 2007 r. o wyznaczeniu Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych

nr 112-34-07

Na podstawie art. 43a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 122, poz. 1025, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, Nr 191, poz. 1414 i Nr 220, poz. 1600 i 1602 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732) wyznaczam z dniem 15 sierpnia 2007 r. generała broni Bronisława KWIATKOWSKIEGO na stanowisko Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych.