POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 listopada 2006 r. o nadaniu tytułu profesora

nr 115-5-06

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) nadaję niżej wymienionym osobom:

I. TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

dr hab. Wiesława JARMUSZKIEWICZ

dr hab. Bożena ZAKRYŚ

nauk chemicznych

dr hab. Witold CIESIELSKI

dr hab. Waldemar WARDENCKI

dr hab. Bogdan Piotr ZYGMUNT

nauk ekonomicznych

dr hab. Włodzimierz DZUN

dr hab. Jerzy GIERUSZ

dr hab. Jerzy Stanisław GOŁUCHOWSKI

dr hab. Wacław JARMOŁOWICZ

dr hab. Irena Elżbieta KOTOWSKA

dr hab. Tomasz Stefan RYNARZEWSKI

dr hab. Grzegorz SPYCHALSKI

dr hab. Bogumiła Helena SZOPA

nauk farmaceutycznych

dr hab. Ewa Krystyna FLOREK

nauk fizycznych

dr hab. Michał GIERSIG

dr hab. Grzegorz Witold GŁADYSZEWSKI

dr hab. Andrzej ŚLĘZAK

nauk humanistycznych

dr hab. Krzysztof BILIŃSKI

dr hab. Jan PAKULSKI

dr hab. Ewa Agnieszka PISULA

dr hab. Maciej SALAMON

dr hab. Piotr Antoni WILCZEK

nauk leśnych

dr hab. Danuta Barbara NICEWICZ

nauk medycznych

dr hab. Magdalena Maria CZARNECKA-OPERACZ

dr hab. Marek KUMEK

dr hab. Jacek Stanisław MAŁYSZKO

dr hab. Jadwiga Anna MOLL

dr hab. Cezary Marek PAŁCZYŃSKI

dr hab. Jacek PRZYBYLSKI

nauk rolniczych

dr hab. Jarosław Olav HORBAŃCZUK

dr hab. Dorota Teresa KALEMBASA

dr hab. Bernard KŁYSZEJKO

dr hab. Helena Jadwiga KRUCZYŃSKA

dr hab. Maria OSEK

dr hab. Janina POGORZELSKA

dr hab. Krystyna RYKACZEWSKA

dr hab. Lech Wojciech SZAJDAK

dr hab. Teresa WŁASOW

dr hab. Teresa Maria WŁODARCZYK

nauk technicznych

dr hab. Zbigniew Marian BOJAR

dr hab. Leszek CZARNECKI

dr hab. Jan DOROSZ

dr hab. Andrzej Piotr GARDZILEWICZ

dr hab. Zygmunt HASIEWICZ

dr hab. Zdzisław JAWORSKI

dr hab. Andrzej Kazimierz KRÓLIKOWSKI

dr hab. Maciej Wacław KULISIEWICZ

dr hab. Maria Józefa MISIĄGIEWICZ

dr hab. Jerzy RATOMSKI

dr hab. Jacek Stanisław SENKARA

dr Mirosław Jan SKIBNIEWSKI

dr hab. Katarzyna Jadwiga STĄPOR

dr hab. Tomasz Włodzimierz ZAGRAJEK

II. TYTUŁ PROFESORA:

sztuk muzycznych

Irena Barbara WISEŁKA-CIEŚLAR

sztuk plastycznych

Andrzej Piotr FLORKOWSKI