POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 grudnia 2004 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego na Morzu Śródziemnym

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135), na wniosek Rady Ministrów, postanawiam, co następuje:

§ 1. W okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 30 kwietnia 2005 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego na Morzu Śródziemnym, zwany dalej „PKW”, o liczebności do 28 żołnierzy.

§ 2. PKW działa w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego biorących udział w operacji ACTIVE ENDEAVOUR na Morzu Śródziemnym mającej na celu solidarność państw Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w walce przeciwko terroryzmowi.

§ 3. 1. PKW jest podporządkowany operacyjnie Dowódcy Komponentu Morskiego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Neapolu.

2. Pod względem kierowania narodowego PKW podlega Ministrowi Obrony Narodowej.

§ 4. Za współpracę z kierowniczymi organami Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w zakresie kierowania działalnością i zaopatrywania PKW odpowiedzialny jest Minister Obrony Narodowej.

§ 5. Górny limit ilościowy uzbrojenia i sprzętu wojskowego PKW określa utworzony w tym celu etat.

§ 6. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.