POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 grudnia 2004 r. o nadaniu tytułu profesora

nr 115-11-04

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595) nadaję niżej wymienionym osobom:

I. TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

dr hab. Marek KONARZEWSKI

dr hab. Agnieszka Helena MOSTOWSKA

dr hab. Grzegorz Zygmunt ROSIŃSKI


nauk chemicznych

dr hab. Jacek Maria BANAŚ

dr hab. Piotr Michał DROŻDŻEWSKI

dr hab. Maria Jadwiga ROSPENK


nauk ekonomicznych

dr hab. Krystyna Maria LISIECKA

dr hab. Janina STANKIEWICZ


nauk humanistycznych

dr hab. Kazimierz BADZIAK

dr hab. Marian Zbigniew KISIEL

dr hab. Viara MALDJIEVA

dr hab. Józef Karol OLEJNICZAK

dr hab. Gustaw OSTASZ

dr hab. Grażyna PRAWELSKA-SKRZYPEK

dr hab. Ewa Maria SOLARCZYK-AMBROZIK

dr hab. Maria WOJTAK


nauk matematycznych

dr hab. Tadeusz NADZIEJA


nauk medycznych

dr hab. Krzysztof KWIATKOWSKI

dr hab. Robert SŁOTWIŃSKI

dr hab. Leszek SZADUJKIS-SZADURSKI


nauk o Ziemi

dr hab. Bronisław Antoni GÓRZ


nauk prawnych

dr hab. Andrzej Franciszek BATOR


nauk rolniczych

dr hab. Iwona BARTKOWIAK-BRODA

dr hab. Bohdan DOBRZAŃSKI

dr hab. Krystyna Maria IWAŃCZUK-CZERNIK

dr hab. Halina LASKOWSKA

dr hab. Tomasz Andrzej MIKOŁAJCZYK

dr hab. Ewa Jolanta SOLARSKA

dr hab. Piotr Grzegorz STYPIŃSKI

dr hab. Leszek WOŹNIAK

dr hab. Janina ZBIERSKA


nauk technicznych

dr hab. Władysław GÓRAL

dr hab. Lucjan GROCHOWSKI

dr hab. Zbigniew KOWALCZYK

dr hab. Jan Stanisław KRYŃSKI

dr hab. Zbigniew Marek LECHOWICZ

dr hab. Maria Lucyna ŁEBKOWSKA

dr hab. Antoni Władysław ORŁOWICZ

dr hab. Jerzy Mirosław SAWICKI

dr hab. Jan Karol SENATORSKI

dr hab. Konstanty Ryszard SKALSKI

dr hab. Marianna TURKIEWICZ

dr hab. Leonard ZIEMIAŃSKI


nauk weterynaryjnych

dr hab. Zygmunt Franciszek WRONA

II. TYTUŁ PROFESORA:


sztuk muzycznych

Hilary DROZD


sztuk plastycznych

Józef Stanisław HOŁARD

Edward KOSAKOWSKI