POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 czerwca 2005 r. o nadaniu tytułu profesora

nr 115-6-05

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595) nadaję niżej wymienionym osobom:

I. TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

dr hab. Ludwik FREY

dr hab. Grzegorz Gabriel JACKOWSKI

dr hab. Magdalena Katarzyna MIKOŁAJCZYK-CHMIELA

dr hab. Jacek Władysław RADWAN

dr hab. Elżbieta SZELĄG

nauk chemicznych

dr hab. Teresa GRZYBEK

dr hab. Małgorzata JEŻOWSKA-BOJCZUK

nauk ekonomicznych

dr hab. Bolesław BORKOWSKI

dr hab. Mirosław SZREDER

nauk farmaceutycznych

dr hab. Ewa Zuzanna BUSZMAN

dr hab. Elżbieta Grażyna MATYSIK

nauk fizycznych

dr hab. Tomasz GREGORKIEWICZ

nauk humanistycznych

dr hab. Józef BUDZYŃSKI

dr hab. Barbara GRABOWSKA

dr hab. Mirosława Stanisława HANUSIEWICZ

dr hab. Ludwik KOSTRO

dr hab. Bogdan Wojciech MACH

dr hab. Tomasz Andrzej MIELCZAREK

dr hab. Jerzy Józef MORAWSKI

dr hab. Tadeusz SROGOSZ

dr hab. Alicja Joanna WOŁODZKO-BUTKIEWICZ

nauk matematycznych

dr hab. Stanisław BETLEY

dr hab. Kazimierz MUSIAŁ

nauk medycznych

dr hab. Zbigniew BARTUZI

dr hab. Andrzej Bogusław CIECHANOWICZ

dr hab. Andrzej KIERZEK

dr hab. Romuald Stanisław MALESZKA

dr hab. Krystyna Irena OSSOWSKA

dr hab. Andrzej Tadeusz PAJĄK

dr hab. Zofia SZCZERKOWSKA

nauk o Ziemi

dr hab. Marek DUTKOWSKI

dr hab. Joanna Katarzyna POCIASK-KARTECZKA

dr hab. Stanisław STAŚKO

nauk rolniczych

dr hab. Jan Henryk GRABKA

dr hab. Sadżide MURAT-BŁAŻEJEWSKA

dr hab. Małgorzata Irena TROJANOWSKA

nauk technicznych

dr hab. Jan CHŁOPEK

dr hab. Ryszard CZARNY

dr hab. Ryszard HYCNER

dr hab. Władysław Stanisław KOC

dr hab. Tomasz ŁODYGOWSKI

dr hab. Bolesław Czesław POCHOPIEŃ

dr hab. Maria Urszula TOMASZEWSKA

dr hab. Kazimierz Stanisław WÓJS

nauk weterynaryjnych

dr hab. Marek Józef Wacław HOUSZKA

dr hab. Krzysztof KOSTRO

nauk wojskowych

dr hab. Waldemar Aleksander KACZMAREK

II. TYTUŁ PROFESORA:

sztuk muzycznych

Andrzej ŁAPA

sztuk plastycznych

Jolanta Ewa RUDZKA-HABISIAK

Stanisław Marek TABISZ