POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 marca 2009 r.

nr 115-3-09

o nadaniu tytułu profesora

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) nadaję niżej wymienionym osobom:

I. TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

dr hab. Paweł Michał BRZUZAN

dr hab. Zbigniew DOMIŃSKI

dr hab. Ryszard Jan GOŁDYN

dr hab. Andrzej HUTOROWICZ

dr hab. Piotr JOŃCZYK

dr hab. Tomasz Stanisław OSIEJUK

dr hab. Mieczysław Adam PUCHAŁA

dr hab. Jacek Waldemar SICIŃSKI

nauk chemicznych

dr hab. Tomasz JANECKI

nauk ekonomicznych

dr hab. Ewa DRABIK

dr hab. Robert Przemysław KARASZEWSKI

nauk fizycznych

dr hab. Danuta Magdalena KIEŁCZEWSKA

dr hab. Grzegorz Jacek WROCHNA

nauk humanistycznych

dr hab. Hanna Maria KOWALSKA-STUS

dr hab. Jarosław PŁUCIENNIK

dr hab. Stanisław Antoni ŚNIEŻEWSKI

nauk matematycznych

dr hab. Tadeusz Aleksander RADZIK

nauk medycznych

dr hab. Jarosław FABIŚ

dr hab. Tomasz Piotr KONOPKA

dr hab. Rafał Stanisław KURZAWA

dr hab. Jakub KUŹNIAR

dr hab. Jerzy LAUDAŃSKI

dr hab. Andrzej LUBIŃSKI

dr hab. Anatol PANASIUK

nauk o Ziemi

dr hab. Izabela Zbigniewa BOJAKOWSKA

dr hab. Paweł Mariusz ROWIŃSKI

nauk rolniczych

dr hab. Krzysztof OSTROWSKI

dr hab. Tadeusz Michał SZMAŃKO

nauk technicznych

dr hab. Witold Andrzej BYRSKI

dr hab. Edward NOWAK

dr hab. Karol NITSCH

dr hab. Tadeusz PISARKIEWICZ

dr hab. Krzysztof WILDE

nauk teologicznych

dr hab. Krystyna Bożena CZUBA

nauk weterynaryjnych

dr hab. Marta Elżbieta KANKOFER

dr hab. Andrzej Bernard SADZIKOWSKI