POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 marca 2004 r. o wydaniu Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036 i Nr 223, poz. 2217), na wniosek Prezesa Rady Ministrów, postanawiam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Polityczno-Strategiczną Dyrektywę Obronną Rzeczypospolitej Polskiej, zwaną dalej „dyrektywą”, stanowiącą załącznik do postanowienia 1) .

§ 2. Plany oraz inne dokumenty wykonawcze wydane na podstawie Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej z dnia 25 stycznia 2001 r. obowiązują do czasu wydania planów i dokumentów wykonawczych według ustaleń przyjętych w dyrektywie, nie dłużej jednak niż:

1) 12 miesięcy od dnia wejścia w życie postanowienia – w przypadku planów i dokumentów wydanych przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i innych instytucji państwowych, nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów, oraz wojewodów;

2) 18 miesięcy od dnia wejścia w życie postanowienia – w przypadku planów i dokumentów wydanych przez organy i jednostki organizacyjne inne niż wymienione w pkt 1.

§ 3. Traci moc Polityczno-Strategiczna Dyrektywa Obronna z dnia 25 stycznia 2001 r. (niepublikowana).

§ 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.1)  Załącznik stanowi wydawnictwo dystrybuowane przez Ministra Obrony Narodowej według odrębnego rozdzielnika z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462, z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 17, poz. 155 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257).