POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 maja 2011 r.

nr 115-4-11

w sprawie nadania tytułu profesora

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm. 1) ) nadaję niżej wymienionym osobom:

TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk chemicznych

dr hab. Lidia Anna GĘBICKA

dr hab. Leszek KĘPIŃSKI

dr hab. Hanna Jadwiga RADECKA

dr hab. Marta Anna RADECKA

nauk ekonomicznych

dr hab. Jerzy Ryszard RÓŻAŃSKI

dr hab. Ewa Małgorzata WALIŃSKA

nauk farmaceutycznych

dr hab. Anna Maria JELIŃSKA

dr hab. Dorota Ewa MACIEJEWSKA

dr hab. Wiesław Stanisław SAWICKI

nauk fizycznych

dr hab. Janusz Stefan TOBOŁA

dr hab. Andrzej WIŚNIEWSKI

nauk humanistycznych

dr hab. Wiesław BABIK

dr hab. Lesław CIRKO

dr hab. Anna Maria CZABANOWSKA-WRÓBEL

dr hab. Barbara Janina KRAUZ-MOZER

dr hab. Zbigniew LIBERA

dr hab. Ludmiła ŁUCEWICZ

dr hab. Witold Leon STANKOWSKI

dr hab. Antoni ZIEMBA

nauk matematycznych

dr hab. Jacek Romuald JAKUBOWSKI

dr hab. Janusz Mieczysław PAWLIKOWSKI

nauk medycznych

dr hab. Krzysztof Stanisław GOŁBA

dr hab. Maria KONARSKA

dr hab. Wojciech KOSMALA

dr hab. Anna Karolina OBUCHOWICZ

dr hab. Piotr Zbigniew RADZISZEWSKI

dr hab. Piotr RICHTER

dr hab. Anna STASIAK-BARMUTA

dr hab. Jerzy WIDUCHOWSKI

dr hab. Beata Karolina WOŻAKOWSKA-KAPŁON

dr hab. Jarosław WYSOCKI

nauk o kulturze fizycznej

dr hab. Andrzej KOSMOL

nauk o Ziemi

dr hab. Andrzej LEŚNIAK

dr hab. Stanisław SKOMPSKI

nauk prawnych

dr hab. Mirosław Maciej NAZAR

nauk rolniczych

dr hab. Jerzy JUŚKIEWICZ

dr hab. Bożena Jadwiga ŁAGOWSKA

nauk technicznych

dr hab. Jan Edward FELBA

dr hab. Dariusz Jerzy GAWIN

dr hab. Ignacy Stanisław KALISZEWSKI VEL KIELISZEWSKI

dr hab. Mirosław PAWLAK

dr hab. Jolanta STACHARSKA-TARGOSZ

dr hab. Zbigniew Marian STRADOMSKI

dr hab. Halina Ewa SZELĄG

dr Bolesław Karol SZYMAŃSKI


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455.