POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 marca 2011 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego — Grupa 1 w operacji ACTIVE ENDEAVOUR na Morzu Śródziemnym

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2, art. 2 pkt 1 lit. c oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117, z późn. zm. 1) ), na wniosek Prezesa Rady Ministrów, postanawiam, co następuje:

§ 1. W okresie od dnia 14 marca 2011 r. do dnia 18 czerwca 2011 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy w składzie Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego — Grupa 1 w operacji ACTIVE ENDEAVOUR na Morzu Śródziemnym, zwany dalej „PKW”, o liczebności do 60 żołnierzy.

§ 2. 1. PKW jest podporządkowany operacyjnie Naczelnemu Dowódcy Sił Sojuszniczych w Europie.

2. Pod względem kierowania narodowego PKW podlega Ministrowi Obrony Narodowej.

§ 3. Za współpracę z kierowniczymi organami Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w zakresie kierowania działalnością i zaopatrywania PKW odpowiedzialny jest Minister Obrony Narodowej.

§ 4. Górny limit ilościowy uzbrojenia i sprzętu wojskowego PKW określa utworzony w tym celu etat.

§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, z 2009 r. Nr 79, poz. 669 i Nr 161, poz. 1278 oraz z 2010 r. Nr 240, poz. 1601.