POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 kwietnia 2009 r. zmieniające postanowienie o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135), na wniosek Rady Ministrów postanawiam, co następuje:

§ 1. W postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2008 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu (M. P. Nr 76, poz. 675) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. W okresie od dnia 14 października 2008 r. do dnia 13 października 2009 r. w Islamskiej Republice Afganistanu zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy, zwany dalej „PKW”.

2. PKW, o którym mowa w ust. 1, w okresie od dnia 14 października 2008 r. do dnia 14 kwietnia 2009 r. będzie liczył do 1 600 żołnierzy i pracowników wojska, a w okresie od dnia 15 kwietnia 2009 r. do dnia 13 października 2009 r. będzie liczył do 2 000 żołnierzy i pracowników wojska w Islamskiej Republice Afganistanu oraz 200 żołnierzy i pracowników wojska w odwodzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z możliwością ich krótkotrwałego użycia w Islamskiej Republice Afganistanu w przypadku wystąpienia zagrożenia dla Polskiego Kontyngentu Wojskowego, bez konieczności rotacji żołnierzy i pracowników wojska stacjonujących w Islamskiej Republice Afganistanu.”.

§ 2. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.