POSTANOWIENIE NR 8 MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 144 ust. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) w związku z wygaśnięciem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego Filipa Adwenta wybranego z listy nr 10 zarejestrowanej przez Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin w okręgu wyborczym nr 9 postanawiam o wstąpieniu na jego miejsce Andrzeja Tomasza Zapałowskiego, kandydata z tej samej listy, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów.