POSTANOWIENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wstępnych ustaleń w postępowaniu antydumpingowym w związku z przywozem na polski obszar celny elektrod węglowych pochodzących z Indii

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów po cenach dumpingowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1352, z późn. zm. 2) ), dokonuje się wstępnych ustaleń, że:

– elektrody węglowe pochodzące z Indii są przywożone na polski obszar celny po cenach dumpingowych,

– przemysł krajowy ponosi szkodę,

– istnieje związek przyczynowy pomiędzy przywozem po cenach dumpingowych a szkodą ponoszoną przez przemysł krajowy.

I. Opis stanu faktycznego

Dnia 27 października 2003 r. do Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej wpłynął kompletny wniosek o wszczęcie postępowania antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny elektrod węglowych pochodzących z Indii. Wniosek spełniał wymogi określone w art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów po cenach dumpingowych, zwanej dalej „ustawą”.

Wniosek zawierał dane świadczące o występowaniu przywozu po cenach dumpingowych elektrod węglowych z Indii oraz o szkodzie, którą przywóz ten może wywoływać. Po dokonaniu analizy zawartych we wniosku danych, Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej uznał wniosek za zasadny i wydał postanowienie z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie wszczęcia postępowania antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny elektrod węglowych pochodzących z Indii (M. P. Nr 59, poz. 933).

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej zakończył pierwszy etap postępowania antydumpingowego, na który składała się analiza kwestionariuszy antydumpingowych przedstawionych przez strony postępowania oraz wizyty weryfikacyjne przeprowadzone w siedzibie eksporterów oraz przedsiębiorstwa krajowego. Ustalenia wstępne co do występowania dumpingu oraz szkody zawiera niniejsze postanowienie.

II. Określenie przemysłu krajowego

Wniosek o wszczęcie postępowania antydumpingowego został złożony przez SGL Carbon S.A. (SGL NSZ) z siedzibą w Nowym Sączu oraz Zakłady Elektrod Węglowych S.A. (ZEW RBZ) z siedzibą w Raciborzu, które są jedynymi producentami elektrod węglowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a więc stanowią przemysł krajowy w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy. W dniu 1 stycznia 2004 r. obie firmy połączyły się tworząc SGL Carbon Polska S.A. Przedsiębiorstwo to zostało zarejestrowane w Raciborzu.

III. Okres badany

Dla celów niniejszego postępowania antydumpingowego ustalony został następujący okres badany:

– dla potrzeb ustalenia dumpingu: 01.07.2002 r. – 30.06.2003 r.,

– dla potrzeb ustalenia szkody: 01.01.1999 r. – 30.06.2003 r.

IV. Określenie towaru objętego postępowaniem

Towarem objętym postępowaniem są elektrody węglowe w rodzaju stosowanych w piecach, o pozornym ciężarze właściwym wynoszącym 1,65 g/cm3 lub więcej i oporze właściwym wynoszącym 6,0 μΩm lub mniej, ze złączami lub bez, klasyfikowane w Polskiej Scalonej Nomenklaturze Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN) według kodu 8545 11 00 0. Elektrody węglowe są formowanymi lub prasowanymi walcami grafitowymi. Na obydwu końcach takiego walca obrabiane jest gwintowane „gniazdo” stożkowe tak, że dwie lub więcej elektrod może być połączone tworząc kolumnę. Gotowa elektroda składa się więc z dwóch części: w pełni obrobionego walca, który nazywany jest „członem” elektrody, jak też w pełni obrobionego złącza.

Elektrody węglowe objęte postępowaniem używane są w piecach łukowych jako przewodzące prąd i wymaga się od nich przenoszenia bardzo wysokich mocy. Muszą charakteryzować się właściwościami, które są w stanie sprostać takim wielkim prądom i wysokim mocom. W tym zakresie produkt objęty postępowaniem charakteryzuje się następującymi specyfikacjami:

Specyfikacje

Jednostka

Wartości

Pozorny ciężar właściwy

g/cm3

1,65–1,76

Opór właściwy

μΩm

4,5–6,0

Opór właściwy jest wiodącą wyróżniającą cechą charakterystyczną podczas rutynowego porównania produktu objętego postępowaniem z innymi rodzajami elektrod węglowych, jako że można go badać przy użyciu metod nieniszczących. To samo dotyczy pozornego ciężaru właściwego, który jest dodatkowym wskaźnikiem poziomu jakości, łatwo dostępnego do pomiarów dla celów kontrolnych. Elektrody węglowe są wykorzystywane głównie przy produkcji stali w elektrycznych piecach łukowych.

W toku postępowania dokonano ustalenia, że elektrody węglowe produkcji krajowej są towarem podobnym, w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy, do towaru objętego postępowaniem antydumpingowym, czyli mają cechy ściśle odpowiadające cechom towaru objętego postępowaniem antydumpingowym. W szczególności uwzględniono następujące kryteria świadczące o podobieństwie tych towarów: proces produkcji, parametry techniczne oraz zastosowanie.

V. Wykaz ustalonych eksporterów oraz producentów towaru objętego postępowaniem

Po wszczęciu postępowania antydumpingowego, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy, wszystkim znanym Ministrowi Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej stronom, które mogły posiadać informacje istotne dla toczącego się postępowania, zostały przesłane kwestionariusze antydumpingowe. Pełnych odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszach antydumpingowych udzielili następujący przedsiębiorcy:

producenci/eksporterzy z Indii:

– Graphite India Limited – producent i eksporter elektrod węglowych do Polski,

– Hindustan Electro Graphite – producent i eksporter elektrod węglowych do Polski,

producent polski:

– SGL Carbon Polska S.A.

VI. Wstępne ustalenia faktyczne dotyczące występowania dumpingu

1) Współpraca

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej przekazał kwestionariusze antydumpingowe następującym hinduskim producentom elektrod:

– Graphite India Limited,

– Hindustan Electro Graphite.

Obydwa przedsiębiorstwa dostarczyły odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu w terminie określonym przez organ prowadzący postępowanie. Ponadto organ prowadzący postępowanie otrzymał dostęp do wszystkich dokumentów w czasie wizyty weryfikacyjnej przeprowadzonej, zgodnie z art. 30 ust. 1 i 2 ustawy, w siedzibach powyższych przedsiębiorstw.

2) Wartość normalna

Z uwagi na fakt, iż wszyscy producenci indyjscy przesłali wypełnione kwestionariusze, wartość normalną ustalono, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy, na podstawie cen sprzedaży towaru podobnego, faktycznie zapłaconych lub należnych w zwykłym obrocie handlowym, gdy jest on przeznaczony do konsumpcji w kraju eksportu. Do ustalenia wartości normalnej wykorzystano sprzedaż elektrod węglowych z przeznaczeniem do konsumpcji na rynku indyjskim, gdyż sprzedaż ta stanowiła co najmniej 5% wielkości sprzedaży tego towaru na polski obszar celny.

3) Cena eksportowa

Postępowanie wykazało, że producenci indyjscy prowadzili sprzedaż eksportową bezpośrednio do niepowiązanych odbiorców w Polsce. Dlatego też cenę eksportową indyjskich producentów/eksporterów elektrod węglowych ustalono, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy, na podstawie cen faktycznie zapłaconych lub należnych za towar objęty postępowaniem przywożony z Indii na polski obszar celny.

4) Porównanie

Porównanie ceny eksportowej z wartością normalną dokonane zostało na tym samym poziomie obrotu, to znaczy na poziomie cen zbytu producenta (ex-works), zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy. Aby zapewnić właściwe porównanie ceny eksportowej z wartością normalną, dokonano dostosowań z tytułu różnic czynników, które zostały zgłoszone i wpłynęły na ceny, oraz ich porównywalność. Z uwagi na powyższe dokonano dostosowań wynikających z następujących czynników: koszty transportu i frachtu, koszt ubezpieczenia, koszt przeładunku i załadunku, koszty dodatkowe, koszty kredytu, prowizje i rabaty.

Obaj producenci zgłosili dostosowanie w związku ze zwrotem należności celnych, powołując się na artykuł 13 ust. 2 pkt 2 ustawy. Stwierdzono, iż powinna zostać dokonana korekta wartości normalnej o kwotę odpowiadającą należnościom celnym zapłaconym za importowane surowce przeznaczone do produkcji towaru podobnego w razie przeznaczenia go do konsumpcji w kraju eksportu, a które nie zostały pobrane bądź zostały zwrócone w związku z eksportem tego towaru na polski obszar celny. Obaj producenci wykorzystali w tym przypadku „Duty Entitlement Passbook” scheme (DEPB). Postępowanie wykazało jednak brak bezpośredniego związku pomiędzy odliczeniami udzielanymi przez władze kraju eksportu producentom indyjskim na podstawie DEPB a zakupionymi surowcami do produkcji elektrod. Te odliczenia mogą być dokonane w stosunku do cła należnego od wszystkich dóbr importowanych z wyjątkiem dóbr inwestycyjnych oraz towarów wyszczególnionych na czarnej liście wydawanej przez władze indyjskie. Co więcej, prawo do odliczeń udzielone w ramach tego programu mogło być sprzedawane na rynku krajowym i nie wiązały się z tym żadne restrykcje zmuszające do wykorzystania go dla importu surowców zawartych w eksportowanym produkcie. Z tego powodu wniosek o dokonanie tego dostosowania odrzucono.

W przypadku odrzucenia powyższego wniosku oba przedsiębiorstwa zwracały się o zastosowanie korekty wartości normalnej w tej samej wysokości, na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 11 ustawy, wskazując, iż istnienie schematu DEPB stanowi inny czynnik, który wpływa na porównywalność cen w okresie badanym. Jednakże przedsiębiorstwa nie wykazały, że powyższy program wpływa na porównywalność cen, a w szczególności, że odbiorcy systematycznie płacą odmienne ceny na rynku krajowym ze względu na istnienie schematu DEPB. W związku z powyższym wniosek dotyczący tego odliczenia został odrzucony.

Ponadto obaj producenci zwrócili się z wnioskiem o odliczenie z uwagi na różnice w poziomie handlu. Na rynku kraju eksportu sprzedaż dokonywana była wyłącznie do odbiorców finalnych, jednakże na rynku polskim sprzedawano zarówno do odbiorców finalnych, jak i do pośredników. Jedna z firm opierała swój wniosek na twierdzeniu, że jej ceny sprzedaży do dystrybutorów były inne niż ceny sprzedaży do odbiorców finalnych, co usprawiedliwia zastosowanie odliczenia. Nie wykazano jednak, iż sprzedaż do różnych kategorii odbiorców wiązała się z odmiennym zakresem działalności eksportera. W szczególności nie występowało przejęcie przez nabywcę niektórych obowiązków producenta. Ponadto nie wykazano, że ceny dla dystrybutorów były w sposób stały i znaczący niższe niż ceny dla odbiorców finalnych.

Obie firmy argumentowały ponadto, że marża ich dystrybutorów przy odsprzedaży produktu do odbiorców finalnych w Polsce stanowi podstawę do dokonania korekty cen. W odniesieniu do powyższego należy zaznaczyć, że cenę eksportową ustalono w oparciu o ceny faktycznie zapłacone lub należne w sprzedaży do niezależnego importera. Ceny dalszej odsprzedaży towaru na polskim obszarze celnym są nieistotne.

Z powyższych względów wniosek o dokonanie wyżej wymienionego odliczenia odrzucono.

5) Margines dumpingu

Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy, margines dumpingu został ustalony na podstawie porównania średniej ważonej wartości normalnej ze średnią ważoną ceną wszystkich porównywalnych transakcji eksportowych w przywozie elektrod węglowych na polski obszar celny. Indywidualny margines dumpingu ustalono wstępnie dla:

– Graphite India Limited (GIL) na poziomie 27% ceny towaru na warunkach CIF granica polska,

– Hindustan Electro Graphite (HEG) na poziomie 18% ceny towaru na warunkach CIF granica polska.

Ponieważ zakres współpracy eksporterów był wysoki, rezydualny margines dumpingu ustala się wstępnie na poziomie najwyższego marginesu dumpingu ustalonego dla współpracującej firmy, tj. w wysokości 27%.

VII. Wstępne ustalenia faktyczne dotyczące występowania szkody.

1) Materiał dowodowy

Podstawę ustaleń faktycznych dotyczących szkody wyrządzonej przemysłowi krajowemu stanowiły informacje zawarte we wniosku o wszczęcie postępowania antydumpingowego oraz informacje zebrane w toku postępowania antydumpingowego, w szczególności dane zawarte w kwestionariuszu antydumpingowym wypełnionym przez wnioskodawcę, wyniki wizyty weryfikacyjnej przeprowadzonej w zakładzie wnioskodawcy w dniu 1 kwietnia 2004 r., a także dane dotyczące przywozu zgromadzone przez Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej MGPiPS.

2) Wielkość przywozu po cenach dumpingowych

W toku postępowania ustalono, że w okresie 01.01.1999 r. – 30.06.2003 r. nastąpił znaczący wzrost przywozu elektrod węglowych po cenach dumpingowych pochodzących z Indii zarówno w ilościach bezwzględnych, jak i w stosunku do wielkości produkcji i konsumpcji na polskim obszarze celnym. Przywóz wzrastał systematycznie w całym okresie badanym i w wartościach bezwzględnych, wynosił w poszczególnych latach:

1999 r. – 59 ton,

2000 r. – 149 ton,

2001 r. – 355 ton,

2002 r. – 877 ton,

w okresie 01.01.2002 r.–30.06.2002 r. – 287 ton,

w okresie 01.01.2003 r.–30.06.2003 r. – 827 ton.

Udział przywozu po cenach dumpingowych elektrod węglowych pochodzących z Indii w przywozie tego towaru ogółem ze wszystkich kierunków w okresie badanym stanowił:

1999 r. – 1,3%,

2000 r. – 3,5%,

2001 r. – 9,0%,

2002 r. – 16,2%,

w okresie 01.01.2003 r.–30.06.2003 r. – 25%.

W okresie badanym udział przywozu po cenach dumpingowych towaru objętego postępowaniem w produkcji krajowej towaru podobnego wzrósł z poziomu nieprzekraczającego 1% na początku okresu do ponad 7% w ostatnim półroczu okresu badanego.

W okresie badanym zwiększył się także udział przywozu po cenach dumpingowych elektrod węglowych z Indii w konsumpcji krajowej i w kolejnych latach wynosił:

1999 r. – 0,5%,

2000 r. – 1,2%,

2001 r. – 4,2%,

2002 r. – 11,3%

w okresie 01.01.2003 r.–30.06.2003 r. – 21,6%.

3) Wpływ przywozu po cenach dumpingowych na ceny towaru podobnego na rynku krajowym

Wpływ przywozu po cenach dumpingowych na ceny towaru podobnego na rynku krajowym miał ograniczony zakres. Mimo iż ceny elektrod węglowych pochodzących z Indii były niższe niż ceny krajowych producentów, nie spowodowało to znaczącego obniżenia cen krajowych. Na ostateczny poziom cen wyrażony w PLN istotny wpływ miał kurs wymiany PLN/EUR, ponieważ większość kontraktów na rynku krajowym zawierana jest na długi (1 rok) okres i cena towarów w tych kontraktach wyrażana jest w EUR. Spadek wartości PLN w stosunku do EUR w okresie od zawarcia kontraktu do jego realizacji powodował podniesienie cen elektrod węglowych w PLN. Przyjmując za 100 wskaźnik z analogicznego okresu poprzedniego, ceny krajowe wyrażone w EUR ewoluowały w następujący sposób:

1999 r. – 100,

2000 r. – 99,

2001 r. – 117,

2002 r. – 91,

w okresie 01.01.2003 r. – 30.06.2003 r. – 96.

Ceny przywozu po cenach dumpingowych towaru pochodzącego z Indii były niższe od cen krajowych w całym okresie badanym. W ostatniej jego części (rok 2002 i pierwsza połowa 2003 r.) podcięcie cenowe wynosiło około 10%.

4) Wpływ przywozu po cenach dumpingowych na sytuację przemysłu krajowego

Analizując sytuację przemysłu krajowego, Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej opierał się na danych dostarczonych przez SGL Carbon Polska S. A., jedyną w Polsce firmę produkującą elektrody węglowe. SGL Carbon Polska powstał 1 stycznia 2004 r. z połączenia SGL Carbon S.A. z siedzibą w Nowym Sączu oraz Zakładów Elektrod Węglowych S.A. z siedzibą w Raciborzu. Obecnie firma SGL Carbon Polska S. A. posiada 2 zakłady produkujące elektrody węglowe. Dane dotyczące przemysłu krajowego odnoszą się łącznie do obydwu zakładów.

a) Proces przezwyciężania przez przemysł krajowy trudności spowodowanych przywozem na polski obszar celny w przeszłości towarów po cenach dumpingowych

W przeszłości nie odnotowano przywozu na polski obszar celny towaru objętego postępowaniem po cenach dumpingowych. Okres przed 1 lipca 2002 r. nie był objęty analizą w zakresie występowania dumpingu podczas postępowania antydumpingowego.

b) Wielkość marginesu dumpingu

Czynnik ten został omówiony szczegółowo w punkcie VI niniejszego postanowienia.

c) Wielkość produkcji

W okresie badanym produkcja elektrod węglowych w Polsce ulegała wahaniom. W pierwszych dwóch latach okresu badanego następował wzrost produkcji, natomiast w latach 2001–2002 produkcja krajowa spadała. Ponowny wzrost odnotowano w pierwszej połowie 2003 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku 2002. Przyjmując 100 jako wskaźnik analogicznego okresu poprzedniego, produkcja wynosiła:

1999 r. – 100,

2000 r. – 111,

2001 r. – 89,

2002 r. – 78,

w okresie 01.01.2002 r.–30.06.2002 r. – 100,

w okresie 01.01.2003 r.–30.06.2003 r. – 146.

d) Wielkość sprzedaży

Sprzedaż krajowa przemysłu krajowego spadała w całym okresie badanym, przy czym najbardziej dynamiczny spadek tej sprzedaży odnotowano na koniec okresu badanego. Przyjmując 100 jako wskaźnik analogicznego okresu poprzedniego, sprzedaż w okresie badanym wynosiła:

1999 r. – 100,

2000 r. – 98,

2001 r. – 80,

2002 r. – 66,

w okresie 01.01.2002 r.–30.06.2002 r. – 100,

w okresie 01.01.2003 r.–30.06.2003 r. – 81.

Sprzedaż eksportowa przemysłu krajowego w okresie badanym ulegała wahaniom. W pierwszych dwóch latach okresu badanego następował wzrost sprzedaży eksportowej, natomiast w latach 2001 – 2002 sprzedaż eksportowa spadała. Ponowny wzrost odnotowano w pierwszej połowie 2003 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku 2002. Przyjmując 100 jako wskaźnik analogicznego okresu poprzedniego, w okresie badanym sprzedaż eksportowa wynosiła:

1999 r. – 100,

2000 r. – 123,

2001 r. – 89,

2002 r. – 91,

w okresie 01.01.2002 r.–30.06.2002 r. – 100,

w okresie 01.01.2003 r.–30.06.2003 r. – 154.

e) Udział w rynku

W okresie badanym, mimo spadku konsumpcji krajowej udział w rynku przemysłu krajowego uległ znacznemu zmniejszeniu. Na początku okresu badanego udział ten wynosił ponad 70%, natomiast w pierwszej połowie 2003 r. nie przekraczał 50%.

f) zyski

W zakresie zysków sytuacja przemysłu krajowego była zróżnicowana w zależności od analizowanego zakładu produkcyjnego. W jednym z zakładów stopa zysków była znacząco wyższa niż w drugim. Jednak w obydwu zakładach występowała, w okresie badanym, stała tendencja wzrostowa w zakresie stopy zysku. W ostatniej części okresu badanego przemysł krajowy osiągał znaczące zyski na sprzedaży elektrod węglowych. Mimo wzrostu stopy zysku, w okresie badanym, do końca 2002 r. znacznemu zmniejszeniu uległa wielkość zysku w ilościach bezwzględnych. W 2002 r. wielkość zysku przemysłu krajowego była ponad połowę mniejsza niż wielkość zysku w pierwszym roku okresu badanego.

g) Wydajność

W okresie badanym wydajność przemysłu krajowego, liczona jako wielkość produkcji na jednego zatrudnionego, uległa zwiększeniu. Przyjmując 100 jako wskaźnik analogicznego okresu poprzedniego, wydajność przemysłu krajowego kształtowała się następująco:

1999 r. – 100,

2000 r. – 124,

2001 r. – 105,

2002 r. – 88,

w okresie 01.01.2002 r.–30.06.2002 r. – 100,

w okresie 01.01.2003 r.–30.06.2003 r. – 158.

h) Stopa zwrotu z inwestycji

W całym okresie badanym sytuacja przemysłu w zakresie stopy zwrotu z inwestycji uległa pogorszeniu. Najniższy wskaźnik zwrotu z inwestycji odnotowano w roku 2001. Ulegał on stopniowej poprawie w późniejszej części okresu badanego, jednak nie osiągnął poziomu z pierwszego ani drugiego roku okresu badanego.

i) Poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych

Wykorzystanie mocy produkcyjnych w okresie badanym ulegało wahaniom, przy czym na końcu okresu badanego było znacznie niższe niż na jego początku. Najwyższy poziom wykorzystania mocy produkcyjnych odnotowano w roku 2000. Przyjmując 100 jako wskaźnik analogicznego okresu poprzedniego, stopień wykorzystania mocy produkcyjnych kształtował się następująco:

1999 r. – 100,

2000 r. – 109,

2001 r. – 84,

2002 r. – 74,

w okresie 01.01.2002 r.–30.06.2002 r. – 100,

w okresie 01.01.2003 r.–30.06.2003 r. – 130.

j) Czynniki wpływające na ceny krajowe

Ceny krajowe elektrod węglowych kształtowane są w oparciu o koszty produkcji, koszty sprzedaży i ogólnego zarządu powiększone o zysk. Duży wpływ na ostateczną cenę sprzedaży krajowej ma kurs EUR w stosunku do złotego, ponieważ ok. 78% kontraktów długoterminowych jest ustalanych w EUR. Spadek wartości złotego w stosunku do euro powoduje wzrost cen sprzedaży krajowej wyrażonej w PLN.

k) Skutki w zakresie przepływów pieniężnych, zdolności do pozyskania kapitału i inwestycji

W okresie badanym sytuacja przemysłu krajowego w zakresie przepływów pieniężnych związanych z działalnością operacyjną ulegała niewielkim zmianom. Po niewielkim pogorszeniu tego wskaźnika w latach 2000 i 2001 sytuacja ulegała poprawie w ostatniej części okresu badanego. Natomiast analiza dochodów związanych z działalnością finansową wskazuje na pogarszanie się sytuacji przemysłu krajowego w tym zakresie. Pod koniec okresu badanego znacznemu zmniejszeniu uległy także inwestycje. W związku z tym należy stwierdzić, że w okresie badanym pogorszeniu uległa zdolność przemysłu krajowego do pozyskania kapitału oraz inwestycji.

l) Stan zapasów

W okresie badanym poziom zapasów gromadzonych przez przemysł krajowy ulegał wahaniom, przy czym na końcu okresu były one niższe niż na początku. Przyjmując 100 jako wskaźnik analogicznego okresu, zmiany w poziomie zapasów kształtowały się następująco:

1999 r. – 100,

2000 r. – 85,

2001 r. – 110,

2002 r. – 43.

m) Stan zatrudnienia

W okresie badanym zatrudnienie w przemyśle krajowym produkującym elektrody węglowe spadało systematycznie i zmniejszyło się w stopniu znaczącym, bo o ponad 40%. Przyjmując 100 jako wskaźnik analogicznego okresu, zmiany w poziomie zatrudnienia kształtowały się następująco:

1999 r. – 100,

2000 r. – 89,

2001 r. – 84,

2002 r. – 87,

w okresie 01.01.2003 r.–30.06.2003 r. – 86.

n) Poziom wynagrodzeń

W okresie badanym wynagrodzenia pracowników związanych z produkcją i sprzedażą elektrod węglowych rosły, jednak z uwagi na redukcję zatrudnienia, całkowite koszty pracy uległy zmniejszeniu.

o) Rozwój przemysłu

Odnotowany w okresie badanym spadek sprzedaży, zmniejszenie masy zysku, pogorszenie się zysku na działalności finansowej oraz zmniejszenie inwestycji w znacznym stopniu ogranicza możliwości rozwoju przemysłu krajowego produkującego elektrody węglowe.

5) Podsumowanie wstępnych ustaleń faktycznych dotyczących szkody

Powyższa analiza wskazuje, że w okresie badanym jednoznacznie pogorszyła się sytuacja przemysłu krajowego w zakresie:

– wielkości sprzedaży,

– udziału w rynku,

– wielkości osiąganego zysku,

– stopy zwrotu z inwestycji,

– zdolności do pozyskania kapitału i inwestycji,

– poziomu zatrudnienia,

– zdolności rozwoju przemysłu.

W przypadku pozostałych wyżej analizowanych czynników sytuacja przemysłu krajowego nie uległa znaczącej zmianie lub nawet poprawiła się w okresie badanym.

W związku ze znaczącym spadkiem sprzedaży oraz spadkiem udziału w rynku, a także pogorszeniem się wskaźników finansowych, które pozwalałyby przezwyciężyć te problemy, należy stwierdzić, że przemysł krajowy w ostatniej części okresu badanego zaczął ponosić szkodę w związku z przywozem po cenach dumpingowych elektrod węglowych pochodzących z Indii.

VIII. Wstępne ustalenia faktyczne dotyczące występowania związku przyczynowego

Istnieje związek pomiędzy zwiększonym przywozem elektrod węglowych z Indii po cenach dumpingowych a szkodą ponoszoną przez przemysł krajowy. Jest to szczególnie widoczne w ostatniej części okresu badanego, kiedy następuje wyraźna zbieżność w czasie pomiędzy wzrostem importu po cenach dumpingowych a pogarszaniem się sytuacji przemysłu krajowego.

W roku 2002 i pierwszej połowie 2003 r. nastąpił znaczący wzrost przywozu elektrod węglowych z Indii po cenach dumpingowych. Ceny te były niższe o 10% od cen uzyskiwanych przez przemysł krajowy. Jednocześnie miał miejsce znaczący spadek sprzedaży towaru podobnego produkcji krajowej. W związku z tym zmniejszył się udział w rynku produktów wytwarzanych w Polsce.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej przeanalizował również występowanie innych czynników, które mogły mieć wpływ na pogorszenie się sytuacji przemysłu krajowego: zmiany w poziomie i strukturze konsumpcji krajowej, restrykcyjnie stosowane praktyki handlowe, konkurencja między producentami zagranicznymi i krajowymi, rozwój techniki i technologii, zmiany w eksporcie i wydajności przemysłu krajowego. Po dokonaniu analizy stwierdzono brak wpływu powyższych czynników na szkodę, jaką ponosił przemysł krajowy.

IX. Wstępne ustalenia dotyczące stanu prawnego

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej dokonał wstępnego ustalenia, że spółki SGL Car-bon S.A. oraz Zakłady Elektrod Węglowych Racibórz S.A. były legitymowane do skutecznego wnioskowania wszczęcia postępowania antydumpingowego na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej dokonał wstępnego ustalenia, że elektrody węglowe pochodzące z Indii w okresie badanym były przywożone na polski obszar celny po cenach dumpingowych w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej przeprowadził analizę czynników mających wpływ na sytuację przemysłu krajowego zgodnie z art. 17 oraz art. 19 ust. 1 ustawy. Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej wstępnie stwierdził, że przywóz po cenach dumpingowych wyrządził szkodę przemysłowi krajowemu.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w postępowaniu, zgodnie z art. 20 ustawy, zbadał również, czy istnieją inne niż przywóz po cenach dumpingowych czynniki, które mogły wyrządzić poważną szkodę przemysłowi krajowemu, i nie stwierdził istnienia takich czynników.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Pouczenie

Na postanowienie nie przysługuje zażalenie. Zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy, stronom biorącym udział w postępowaniu antydumpingowym przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń do Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej co do wstępnych ustaleń w terminie 15 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia. Zastrzeżenia powinny zawierać uzasadnienie wraz z danymi i informacjami na ich poparcie. Zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy, składając zastrzeżenia, producenci lub eksporterzy biorący udział w postępowaniu mogą złożyć wniosek o przeprowadzenie z nimi odrębnego posiedzenia wyjaśniającego w sprawie zastosowanej wobec nich metody ustalenia dumpingu.1)  Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 125, poz. 1063 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 228, poz. 2261.