POSTANOWIENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie umorzenia postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny cementu pochodzącego z Republiki Białorusi

Na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny (Dz. U. Nr 43, poz. 477, z późn. zm. 2) ).

postanawia się

umorzyć postępowanie ochronne przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny cementu pochodzącego z Republiki Białorusi.

UZASADNIENIE

W dniu 9 czerwca 2003 r. Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej wszczął postępowanie ochronne przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny cementu pochodzącego z Republiki Białorusi (M. P. Nr 30, poz. 415). Postępowanie zostało wszczęte na wniosek przemysłu krajowego reprezentowanego przez Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna występujące na rzecz: Lafarge Cement Polska S.A., Górażdże Cement S.A., Cement Ożarów, Cementownia Chełm S.A.

W dniu 8 marca 2004 r. do Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej wpłynęło pismo Stowarzyszenia Producentów Cementu i Wapna zawierające wniosek o zakończenie postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny cementu pochodzącego z Republiki Białorusi oraz informację o wycofaniu wniosku o wszczęcie powyższego postępowania.

Wycofanie przez wnioskodawcę wniosku o wszczęcie postępowania ochronnego stanowi na mocy art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny podstawę do umorzenia przez ministra właściwego do spraw gospodarki postępowania ochronnego.

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2004 r. rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie kontyngentu na przywóz cementu pochodzącego z Republiki Białorusi (Dz. U. Nr 230, poz. 2295) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej stwierdził, iż umorzenie postępowania nie narusza interesu publicznego, dlatego postanowił jak w sentencji.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Niniejsze postanowienie nie podlega zaskarżeniu.1)  Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 123, poz. 1352, z 2002 r. Nr 125, poz. 1063, Nr 153, poz. 1271 i Nr 188, poz. 1572 oraz z 2003 r. Nr 228, poz. 2216.