POSTANOWIENIE Nr 11 MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie obsadzenia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 144 ust. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766), w związku z utratą mandatu posła do Parlamentu Europejskiego przez Bogdana Adama KLICHA wybranego z okręgowej listy kandydatów na posłów nr 1 — Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej, w okręgu wyborczym nr 10 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie oraz w związku ze zrzeczeniem się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu przez uprawnionego kandydata z tej samej listy, postanawiam o wstąpieniu na jego miejsce Urszuli Józefy GACEK — kandydatki z tej samej listy okręgowej, która w wyborach otrzymała kolejno największą liczbę głosów.