POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 września 2007 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senator Ewy Tomaszewskiej

Na podstawie art. 214 ust. 1 w związku z art. 213 ust. 1 pkt 6a i ust. 4 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2005 r. Nr 140, poz. 1173, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766) stwierdzam wygaśnięcie, z dniem 30 sierpnia 2007 r., mandatu senator Ewy Tomaszewskiej wybranej w okręgu wyborczym nr 18, w związku z uzyskaniem przez nią mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.