POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 września 2006 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 31 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach

Na podstawie art. 179 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 oraz z 2005 r. Nr 140, poz. 1173), w związku z wygaśnięciem mandatu posła Andrzeja Stanisława Sośnierza wybranego z listy okręgowej kandydatów na posłów nr 8 Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 31 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach, postanawiam o wstąpieniu na jego miejsce Pana Józefa Franciszka Bergera, kandydata z tej samej listy, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów.