POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 19 z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 179 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188), w związku z wygaśnięciem mandatu posła Aleksandra Małachowskiego wybranego z listy okręgowej kandydatów na posłów nr 1 Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej – Unii Pracy w okręgu wyborczym nr 19 z siedzibą w Warszawie, postanawiam o wstąpieniu na jego miejsce Pana Jacka Zdrojewskiego, kandydata z tej samej listy, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów.