POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 144 ust. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766) w związku z wygaśnięciem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego Bronisława Geremka, wybranego z listy okręgowej nr 12 — Komitetu Wyborczego Unii Wolności, w okręgu wyborczym nr 4, postanawiam o wstąpieniu na jego miejsce Andrzeja Jana Wielowieyskiego, kandydata z tej samej listy okręgowej, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów.