POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 25 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku

Na podstawie art. 179 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056), w związku z wygaśnięciem mandatu posła Jarosława Leszka Wałęsy wybranego z listy okręgowej kandydatów na posłów nr 8 Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP w okręgu wyborczym nr 25 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku, postanawiam o wstąpieniu na jego miejsce Pani Agnieszki Dominiki Pomaskiej, kandydatki z tej samej listy, która w wyborach otrzymała kolejno największą liczbę głosów.