POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 maja 2005 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 8 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) stanowi się, co następuje:

§ 1. Zarządzam wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Datę wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 9 października 2005 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do niniejszego postanowienia.

§ 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Marszałek Sejmu: W. Cimoszewicz

Załącznik 1

KALENDARZ WYBORCZY