POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 11 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu

Na podstawie art. 179 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056), w związku z wygaśnięciem mandatu posła Pawła Ksawerego Zalewskiego wybranego z listy okręgowej kandydatów na posłów nr 6 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 11 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu, postanawiam o wstąpieniu na jego miejsce Pana Wojciecha Szczęsnego Zarzyckiego, kandydata z tej samej listy, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów.