POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Zbigniewa Sosnowskiego

Na podstawie art. 178 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 oraz z 2005 r. Nr 140, poz. 1173), wobec zaistnienia okoliczności określonej w art. 177 ust. 1 pkt 7 lit. a Ordynacji wyborczej, stwierdzam wygaśnięcie, z dniem 12 listopada 2006 r., mandatu posła Zbigniewa Sosnowskiego wybranego z listy okręgowej kandydatów na posłów nr 10 Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego w okręgu wyborczym nr 5 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu.