POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 4 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy

Na podstawie art. 179 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056), w związku z wygaśnięciem mandatu posła Janusza Władysława Zemke wybranego z listy okręgowej kandydatów na posłów nr 20 Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP w okręgu wyborczym nr 4 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy, postanawiam o wstąpieniu na jego miejsce Pani Grażyny Jolanty Ciemniak, kandydatki z tej samej listy, która w wyborach otrzymała kolejno największą liczbę głosów.