POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 26 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni

Na podstawie art. 179 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056), w związku z wygaśnięciem mandatu poseł Joanny Senyszyn wybranej z listy okręgowej kandydatów na posłów nr 20 Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP w okręgu wyborczym nr 26 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni, postanawiam o wstąpieniu na jej miejsce Pana Władysława Eugeniusza Szkopa, kandydata z tej samej listy, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów.