POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 19 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie

Na podstawie art. 179 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056), w związku z wygaśnięciem mandatu poseł Jolanty Emilii Hibner wybranej z listy okręgowej kandydatów na posłów nr 8 Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP w okręgu wyborczym nr 19 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie, postanawiam o wstąpieniu na jej miejsce Pana Leszka Andrzeja Jastrzębskiego, kandydata z tej samej listy, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów.