POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 28 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie

Na podstawie art. 179 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 119, poz. 999 oraz z 2010 r. Nr 212, poz. 1385), w związku z wygaśnięciem mandatu posła Krzysztofa Adama Matyjaszczyka wybranego z listy okręgowej kandydatów na posłów nr 20 Komitetu Wyborczego Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP w okręgu wyborczym nr 28 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie, postanawiam o wstąpieniu na jego miejsce Pana Jacka Franciszka Kasprzyka, kandydata z tej samej listy, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów.