POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 26 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni

Na podstawie art. 179 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 119, poz. 999 oraz z 2010 r. Nr 212, poz. 1385), w związku z wygaśnięciem mandatu posła Witolda Tadeusza Namyślaka wybranego z listy okręgowej kandydatów na posłów nr 8 Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP w okręgu wyborczym nr 26 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni, postanawiam o wstąpieniu na jego miejsce Pana Leszka Andrzeja Redzimskiego, kandydata z tej samej listy, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów.