POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Krzysztofa Kwiatkowskiego

Na podstawie art. 249 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529), wobec zaistnienia okoliczności określonej w art. 103 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z art. 247 § 1 pkt 6 Kodeksu wyborczego, stwierdzam wygaśnięcie, z dniem 9 sierpnia 2013 r., mandatu posła Krzysztofa Kwiatkowskiego wybranego z listy kandydatów na posłów nr 7 Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP w okręgu wyborczym nr 9 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi.

Od postanowienia przysługuje Panu Krzysztofowi Kwiatkowskiemu prawo odwołania do Sądu Najwyższego w terminie 3 dni od dnia doręczenia postanowienia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Marszałka Sejmu.