POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie stwierdzenia utraty stanowiska sędziego Trybunału Stanu

Na podstawie art. 17 ust. 1a ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 925, z 2003 r. Nr 175, poz. 1692 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219), wobec zrzeczenia się funkcji, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o Trybunale Stanu, stwierdzam utratę, z dniem 29 czerwca 2007 r., przez Różę Żarską stanowiska sędziego Trybunału Stanu.