POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 grudnia 2010 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Misji Szkoleniowej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Iraku

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 669 i Nr 161, poz. 1278), na wniosek Rady Ministrów postanawiam, co następuje:

§ 1. W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy w Misji Szkoleniowej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Iraku, zwany dalej „PKW”, o liczebności do 20 żołnierzy i pracowników wojska.

§ 2. 1. PKW jest podporządkowany operacyjnie Naczelnemu Dowódcy Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Europie przez dowódcę Misji Szkoleniowej.

2. Pod względem kierowania narodowego PKW podlega Ministrowi Obrony Narodowej.

§ 3. Za współpracę z dowódczymi organami Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w zakresie kierowania działalnością i zaopatrywania PKW odpowiedzialny jest Minister Obrony Narodowej.

§ 4. Górny limit ilościowy uzbrojenia i sprzętu wojskowego PKW określa utworzony w tym celu etat.

§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.