POROZUMIENIE zmieniające Środkowoeuropejską umowę o wolnym handlu (CEFTA),

podpisane w Bled dnia 4 lipca 2003 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 4 lipca 2003 r. zostało podpisane w Bied Porozumienie zmieniające Środkowoeuropejską Umowę o wolnym handlu (CEFTA), w następującym brzmieniu:

Republika Bułgarii, Republika Chorwacji, Republika Czeska, Republika Węgierska, Rzeczpospolita Polska, Rumunia, Republika Słowacka i Republika Słowenii (zwane dalej „Stronami”),

potwierdzając znaczący wkład Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu w umacnianie gospodarczych i handlowych stosunków między Stronami, i w integrację europejską.

biorąc pod uwagę cel Stron zostania członkami Unii Europejskiej,

mocno przekonane, że Środkowoeuropejska umowa o wolnym handlu wzmocniła gotowość Stron do członkostwa w Unii Europejskiej,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Artykuł 41 Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu otrzymuje brzmienie:

Artykuł 41

Moc obowiązująca i wypowiedzenie

1. a) Każda Strona niniejszej umowy może ją wypowiedzieć, włącznie ze stosowaniem prowizorycznym, w drodze pisemnej notyfikacji depozytariuszowi. Wypowiedzenie nabiera mocy prawnej po upływie sześciu miesięcy od dnia, w którym depozytariusz otrzymał notyfikację.

b) Z dniem przystąpienia Strony niniejszej umowy do Unii Europejskiej niniejsza umowa automatycznie przestanie być wiążąca dla tej Strony. Zainteresowana Strona poinformuje o tym pozostałe Strony możliwie jak najwcześniej.

2. Umowa pozostaje w mocy dla pozostałych Stron.”

Artykuł 2

W artykule 42 Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu dodaje się nowy ustęp, który otrzymuje brzmienie:

„Z dniem 1 kwietnia 2004 r. Rząd Republiki Bułgarii przejmuje obowiązki depozytariusza niniejszej umowy.”

Artykuł 3

Niniejsze porozumienie stanowi integralną część Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu.

Artykuł 4

Niniejsze porozumienie wejdzie w życie z dniem otrzymania przez depozytariusza ostatniej notyfikacji Stron Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu o zakończeniu procedur koniecznych do tego celu, lecz nie później niż dnia 1 kwietnia 2004 r.

Depozytariusz notyfikuje wszystkim Stronom zakończenie procedur koniecznych do wejścia w życie niniejszego porozumienia.

NA DOWÓD CZEGO, niżej podpisani pełnomocnicy, będąc należycie upełnomocnieni, podpisali niniejsze porozumienie.

SPORZĄDZONO w Bied dnia 4 lipca 2003 r. w jednym oryginalnym egzemplarzu w języku angielskim, który będzie zdeponowany u depozytariusza, który przekaże poświadczone kępie niniejszego porozumienia wszystkim Stronom Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu.


Z upoważnienia Republiki Bułgarii

Z upoważnienia Republiki Chorwacji

Z upoważnienia Republiki Czeskiej

Z upoważnienia Republiki Węgierskiej

Z upoważnienia Rzeczypospolitej Polskiej

Z upoważnienia Rumunii

Z upoważnienia Republiki Słowackiej

Z upoważnienia Republiki Słowenii


Po zapoznaniu się z powyższym porozumieniem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– zostało ono uznane za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,

– jest przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone,

– będzie niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie, dnia 13 lutego 2004 r.

L.S.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller