POROZUMIENIE Z LOCARNO USTANAWIAJĄCE MIĘDZYNARODOWĄ KLASYFIKACJĘ WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH, podpisane w Locarno dnia 8 października 1968 r., zmienione dnia 28 września 1979 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZyPosPoLiTEj PoLSKIEj podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 8 października 1968 r. w Locarno zostało podpisane Porozumienie z Locarno ustanawiające międzynarodową klasyfikację wzorów przemysłowych, zmienione następnie dnia 28 września 1979 r., w następującym brzmieniu:

Przekład

POROZUMIENIE Z LOCARNO USTANAWIAJĄCE MIĘDZYNARODOWĄ KLASYFIKACJĘ WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH

podpisane w Locarno dnia 8 października 1968 r., zmienione dnia 28 września 1979 r.

Artykuł 1

Powołanie Związku Szczególnego; Przyjęcie klasyfikacji międzynarodowej

(1) Państwa, do których niniejsze Porozumienie ma zastosowanie, tworzą Związek Szczególny.

(2) Państwa te przyjmują odrębną klasyfikację dla wzorów przemysłowych (zwaną dalej „klasyfikacją międzynarodową”).

(3) Klasyfikacja międzynarodowa obejmuje:

(i) wykaz klas i podklas;

(ii) alfabetyczny wykaz towarów, w których znalazły zastosowanie wzory przemysłowe, ze wskazaniem na klasy i podklasy, do których należą;

(iii) objaśnienia.

(4) Wykaz klas i podklas stanowi aneks do niniejszego Porozumienia i podlega wszelkim zmianom i uzupełnieniom, jakie może wprowadzić Komitet Ekspertów powołany na podstawie artykułu 3 (zwany dalej „Komitetem Ekspertów”).

(5) Komitet Ekspertów przyjmuje alfabetyczny wykaz towarów i objaśnienia zgodnie z procedurą ustanowioną w artykule 3.

(6) Klasyfikacja międzynarodowa może być uzupełniana lub zmieniana przez Komitet Ekspertów zgodnie z procedurą ustanowioną w artykule 3.

(7) (a) Klasyfikacja międzynarodowa sporządzona jest w językach: angielskim i francuskim.

(b) Teksty urzędowe klasyfikacji międzynarodowej, w językach obcych jakie może wskazać Zgromadzenie, o którym mowa w artykule 5, są sporządzane, po konsultacjach z rządami zainteresowanych państw, przez Biuro Międzynarodowe Własności Intelektualnej (zwane dalej „Biurem Międzynarodowym”), o którym mowa w Konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (zwanej dalej „Organizacją”).

Artykuł 2

Korzystanie i zakres prawny klasyfikacji międzynarodowej

(1) Zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym Porozumieniu, klasyfikacja międzynarodowa ma charakter wyłącznie administracyjny. Jednakże każde państwo może określić jej zakres prawny według swego uznania. W szczególności, klasyfikacja międzynarodowa nie wiąże państw tworzących Związek Szczególny w kwestiach odnoszących się do charakteru i zakresu ochrony udzielonej danemu wzorowi w tych państwach.

(2) Każde z państw członkowskich Związku Szczególnego zastrzega sobie prawo używania klasyfikacji międzynarodowej jako systemu podstawowego lub pomocniczego.

(3) Urzędy państw członkowskich Związku Szczególnego określą w dokumentach urzędowych dla złożenia depozytu lub rejestracji wzorów oraz, jeżeli są opublikowane, także w przedmiotowych publikacjach, numery klas i podklas klasyfikacji międzynarodowej, do których należą towary, w jakich znalazły zastosowanie dane wzory przemysłowe.

(4) Przy wyborze nazw, które zamieszcza się w wykazie alfabetycznym towarów, Komitet Ekspertów dokłada starań, by unikać nazw, które mogą dotyczyć praw wyłącznych. Jednakże, zamieszczenie jakiegokolwiek słowa na tym alfabetycznym wykazie nie jest wyrażeniem opinii Komitetu Ekspertów co do tego, czy jest ono przedmiotem praw wyłącznych, czy nie.

Artykuł 3

Komitet Ekspertów

(1) Komitetowi Ekspertów powierza się zadania, o których mowa w artykule 1 ust. 4-6. Każde państwo członkowskie Związku Szczególnego jest reprezentowane w Komitecie Ekspertów zorganizowanym zgodnie z przepisami proceduralnymi, przyjętymi zwykłą większością głosów reprezentowanych państw.

(2) Komitet Ekspertów przyjmuje alfabetyczny wykaz i objaśnienia zwykłą większością głosów państw członkowskich Związku Szczególnego.

(3) Propozycje zmian lub uzupełnień w klasyfikacji międzynarodowej mogą być zgłaszane przez urzędy państw członkowskich Związku Szczególnego lub przez Biuro Międzynarodowe. Każda propozycja pochodząca z urzędu powinna być przez ten urząd podana do wiadomości Biura Międzynarodowego. Propozycje zgłaszane przez urzędy i Biuro Międzynarodowe są przekazywane przez Biuro Międzynarodowe członkom Komitetu Ekspertów nie później niż na dwa miesiące przed posiedzeniem Komitetu, na którym dana propozycja ma zostać rozpatrzona.

(4) Decyzje Komitetu Ekspertów w sprawie przyjęcia zmian i uzupełnień klasyfikacji międzynarodowej są podejmowane zwykłą większością głosów państw członkowskich Związku Szczególnego. Jednakże, jeśli takie decyzje powodują utworzenie nowej klasy lub przeniesienie towarów z jednej klasy do drugiej, wymagana jest jednomyślność.

(5) Każdy z ekspertów ma prawo do oddania głosu drogą pocztową.

(6) Jeżeli dane państwo nie wyznaczy swojego reprezentanta na dane posiedzenie Komitetu Ekspertów, lub jeżeli wyznaczony ekspert nie odda głosu podczas posiedzenia lub w terminie przewidzianym przez przepisy proceduralne Komitetu Ekspertów, uważa się, że państwo to przyjęło decyzję podjętą przez Komitet.

Artykuł 4

Zawiadomienie i publikacja klasyfikacji oraz jej zmian i uzupełnień

(1) Alfabetyczny wykaz towarów i objaśnienia przyjęte przez Komitet Ekspertów, jak również wszelkie zmiany lub uzupełnienia do klasyfikacji międzynarodowej zatwierdzone przez Komitet, są podawane do wiadomości urzędów państw członkowskich Związku Szczególnego przez Biuro Międzynarodowe. Decyzje Komitetu Ekspertów wchodzą w życie z chwilą ich przyjęcia do wiadomości. Jeżeli jednak decyzje te powodują utworzenie nowej klasy lub przeniesienie towarów z jednej klasy do drugiej, wchodzą one w życie w terminie sześciu miesięcy od daty podania ich do wiadomości.

(2) Biuro Międzynarodowe, jako depozytariusz klasyfikacji międzynarodowej, wprowadza do niej wszelkie zmiany i uzupełnienia, które weszły w życie. Zawiadomienia o zmianach i uzupełnieniach publikowane są w czasopismach wskazanych przez Zgromadzenie.

Artykuł 5

Zgromadzenie Związku Szczególnego

(1) (a) Związek Szczególny posiada zgromadzenie złożone z państw członkowskich Związku.

(b)Rząd każdego z państw członkowskich Związku Szczególnego jest reprezentowany przez jednego przedstawiciela, któremu mogą towarzyszyć jego zastępcy, doradcy i eksperci.

(c) Koszty każdej delegacji pokrywa rząd, który ją wyznaczył.

(2)  (a) Z zastrzeżeniem przepisów artykułu 3, Zgromadzenie:

(i) zajmuje się wszystkimi sprawami związanymi z utrzymywaniem i rozwojem Związku Szczególnego i wdrożeniem niniejszego Porozumienia;

(ii) udziela wskazówek Biuru Międzynarodowemu dotyczących przygotowywania konferencji rewizyjnych;

(iii) recenzuje i zatwierdza raporty i działalność Dyrektora Generalnego Organizacji (zwanego dalej „Dyrektorem Generalnym”) dotyczące Związku Szczególnego oraz udziela mu wszelkich niezbędnych wskazówek co do spraw należących do kompetencji Związku;

(iv) określa program i zatwierdza dwuletni budżet Związku Szczególnego oraz zatwierdza jego rozliczenia końcowe;

(v) zatwierdza przepisy finansowe Związku Szczególnego;

(vi) decyduje o opracowaniu oficjalnych tekstów klasyfikacji międzynarodowej w językach innych niż angielski i francuski;

(vii) powołuje, prócz Komitetu Ekspertów utworzonego na podstawie artykułu 3, inne komitety ekspertów i grupy robocze, jakie uznaje za właściwe dla osiągnięcia celów Związku Szczególnego;

(viii) określa, które państwa niebędące państwami członkowskimi Związku Szczególnego oraz które organizacje międzyrządowe i międzynarodowe pozarządowe są zapraszane na posiedzenia jako obserwatorzy;

(ix) zatwierdza zmiany do artykułów od 5 do 8;

(x) podejmuje inne czynności wspierające realizację zadań Związku Szczególnego;

(xi) wykonuje inne stosowne funkcje zgodnie z niniejszym Porozumieniem.

(b) W odniesieniu do spraw, które pozostają w kręgu zainteresowań także innych Związków administrowanych przez Organizację, Zgromadzenie podejmuje decyzje po wysłuchaniu opinii Komitetu Koordynacyjnego Organizacji.

(3)  (a) Każde państwo członkowskie Zgromadzenia dysponuje jednym głosem.

(b) Połowa z liczby państw członkowskich Zgromadzenia tworzy kworum.

(c)  Niezależnie od postanowień artykułu 3 lit. (b), jeżeli na posiedzeniu Zgromadzenia liczba reprezentowanych państw jest mniejsza niż połowa, ale równa jednej trzeciej liczby państw członkowskich Zgromadzenia lub większa, Zgromadzenie może podejmować decyzje, ale, z wyjątkiem decyzji dotyczących jego własnej procedury, wszelkie takie decyzje będą wiążące dopiero po spełnieniu niżej wskazanych warunków. Biuro Międzynarodowe podaje do wiadomości wyżej wspomniane decyzje państwom członkowskim Zgromadzenia, które nie były reprezentowane na posiedzeniu i wzywa te państwa, aby w formie pisemnej oddały swój głos lub wstrzymały się od głosowania w terminie 3 miesięcy od dnia podania ich do wiadomości. Jeżeli po upływie tego terminu liczba państw, które w ten sposób oddały swój głos lub wstrzymały się od głosowania zrówna się z liczbą państw brakującą do osiągnięcia kworum na posiedzeniu, decyzje te stają się wiążące pod warunkiem, że jednocześnie wymagana większość zostaje zachowana.

(d) Z zastrzeżeniem artykułu 8 ust. 2, decyzje Zgromadzenia wymagają dla swojej ważności dwóch-trzecich oddanych głosów.

(e) Wstrzymanie się od głosowania nie jest traktowane jako oddanie głosu.

(f) Przedstawiciel może reprezentować i oddać głos jedynie w imieniu jednego państwa,

(4)    (a) Zgromadzenie zbiera się raz na dwa lata kalendarzowe na zwykłym posiedzeniu zwołanym przez Dyrektora Generalnego oraz, jeżeli nie wystąpią wyjątkowe okoliczności, w tym samym terminie i miejscu, w jakim odbywa się Zgromadzenie Ogólne Organizacji.

(b) Zgromadzenie zbiera się na posiedzeniu nadzwyczajnym zwołanym przez Dyrektora Generalnego na wniosek jednej-czwartej liczby państw członkowskich Zgromadzenia.

(c) Dyrektor Generalny przygotowuje porządek obrad każdego posiedzenia. (5) Zgromadzenie przyjmuje własne przepisy proceduralne.

Artykuł 6

Biuro Międzynarodowe

(1) (a) Biuro Międzynarodowe wykonuje zadania administracyjne dotyczące Związku Szczególnego.

(b)  W szczególności, Biuro Międzynarodowe przygotowuje posiedzenia i zapewnia obsługę sekretariatu Zgromadzenia, Komitetu Ekspertów i innych komitetów ekspertów oraz grup roboczych, jakie mogą być ustanowione przez Zgromadzenie lub Komitet Ekspertów.

(c)  Dyrektor Generalny jest organem wykonawczym Związku Szczególnego i reprezentuje Związek.

(2) Dyrektor Generalny i wskazany przez niego członek personelu uczestniczą, bez prawa głosu, we wszystkich posiedzeniach Zgromadzenia, Komitetu Ekspertów i innych komitetów ekspertów oraz w grupach roboczych jakie mogą być ustanowione przez Zgromadzenie lub Komitet Ekspertów. Dyrektor Generalny lub wskazany przez niego członek personelu pełnią z urzędu funkcję sekretarza tych organów.

(3) (a) Biuro Międzynarodowe, zgodnie z wytycznymi Zgromadzenia, przygotowuje konferencje dla rewizji przepisów Porozumienia innych niż postanowienia art. 5 — 8.

(b) Biuro Międzynarodowe może przeprowadzać konsultacje z organizacjami międzyrządowymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi w sprawie przygotowań do konferencji rewizyjnych.

(c) Dyrektor Generalny i osoby przez niego wyznaczone biorą udział, bez prawa głosu, w dyskusjach odbywających się podczas tych konferencji.

(4) Biuro Międzynarodowe wykonuje także wszelkie inne powierzone mu zadania.

Artykuł 7

Finanse

(1) (a) Związek Szczególny posiada budżet.

(b) Budżet Związku Szczególnego obejmuje jego dochody i wydatki, jego wkład do budżetu wspólnych wydatków Związków oraz, oraz o ile ma to zastosowanie, sumę pozostawioną do dyspozycji budżetu Konferencji Organizacji.

(c) Wydatki, które nie są związane wyłącznie ze Związkiem Szczególnym, ale także z jednym lub większą liczbą Związków administrowanych przez Organizację, są traktowane jak wydatki wspólne Związków. Część, w jakiej Związek Szczególny uczestniczy we wspólnych wydatkach, jest wprost proporcjonalna do jego udziału w tych wydatkach.

(2) Budżet Związku Szczególnego jest tworzony z poszanowaniem wymogów koordynacji z budżetami innych Związków administrowanych przez Organizację.

(3) Budżet Związku Szczególnego jest finansowany z następujących źródeł:

(i) składek państw członkowskich Związku Szczególnego;

(ii) opłat i należności za usługi świadczone przez Biuro Międzynarodowe na rzecz Związku Szczególnego;

(iii) sprzedaży publikacji Biura Międzynarodowego dotyczących Związku Szczególnego lub honorariów z praw autorskich do tych publikacji;

(iv) darowizn, zapisów i subwencji;

(v) czynszów, odsetek i innych różnorodnych dochodów.

(4) (a) W celu ustalenia wysokości składek, o których mowa w ust. 3(i), każde państwo członkowskie Związku Szczególnego przynależy do tej samej klasy, do której jest przypisane w Paryskim Związku Ochrony Własności Przemysłowej i opłaca swoją roczną składkę na podstawie tej samej liczby jednostek, jaka została ustalona dla danej klasy w tym Związku.

(b)     Wysokość rocznej składki każdego państwa członkowskiego Związku Szczególnego ustala się w tej samej proporcji do całkowitej wysokości składek wnoszonych do budżetu Związku Szczególnego przez wszystkie państwa członkowskie, co liczba jego jednostek do całkowitej liczby jednostek wszystkich państw wnoszących składki.

(c)    Składki stają się wymagalne pierwszego dnia stycznia każdego roku.

(d)    Państwo, które zalega z zapłatą swojej składki, nie może korzystać z prawa głosu w żadnym organie Związku Szczególnego, jeżeli wysokość jego zaległości jest równa lub przewyższa wysokość składek wymagalnych od tego państwa za poprzednie pełna dwa lata. Jednakże, jakikolwiek organ Związku Szczególnego może zezwolić temu państwu na korzystanie z prawa głosu w tym organie, jeżeli i o ile zostanie on przekonany, że zwłoka w dokonaniu wpłat została spowodowana wyjątkowymi i niemożliwymi do uniknięcia okolicznościami.

(e)    Jeżeli budżet nie zostanie przyjęty przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego, powinien on być na tym samym poziomie, co budżet roku poprzedniego, jak to przewiduje regulamin finansowy.

(5)    Wysokość opłat i należności za usługi świadczone przez Biuro Międzynarodowe na rzecz Związku Szczególnego jest ustalana i zgłaszana Zgromadzeniu przez Dyrektora Generalnego.

(6) (a) Związek Szczególny posiada fundusz stanowiący kapitał obrotowy, na który składają się wpłaty wnoszone jednorazowo przez każde państwo członkowskie Związku Szczególnego. Jeżeli wysokość tego funduszu stanie się niewystarczająca, Zgromadzenie podejmuje decyzję o jego zwiększeniu.

(b)    Wysokość wstępnej wpłaty każdego państwa do wspomnianego funduszu lub jego udziału w zwiększeniu wysokości funduszu jest proporcjonalna do składki danego państwa za rok, w którym fundusz został utworzony, lub w którym została podjęta decyzja o jego zwiększeniu.

(c)    Wysokość i termin wpłaty ustala Zgromadzenie na wniosek Dyrektora Generalnego i po zasięgnięciu opinii Komitetu Koordynacyjnego Organizacji.

(7) (a) Porozumienie w sprawie siedziby, zawarte z państwem, na którego terytorium Organizacja ma swoją siedzibę, przewiduje, że jeśli fundusz stanowiący kapitał obrotowy jest niewystarczający, państwo to udzieli zaliczki. Wysokość zaliczki i warunki, na jakich jest wypłacana są każdorazowo przedmiotem odrębnego porozumienia między tym państwem a Organizacją.

(b) Państwo, o którym mowa w lit. (a) oraz Organizacja mają, każde z nich, prawo do wypowiedzenia zobowiązania udzielenia zaliczki, w drodze pisemnego zawiadomienia. Wypowiedzenie staje się skuteczne po upływie trzech lat od zakończenia roku, w którym zostało ono złożone.

(8)    Audyt dokumentów finansowych jest wykonywany przez jedno lub więcej państw członkowskich Związku Szczególnego lub audytorów zewnętrznych, zgodnie z regulaminem finansowym. Państwa te są wyznaczane, za ich zgodą, przez Zgromadzenie.

Artykuł 8

Zmiany do artykułów od 5 do 8

(1)    Z propozycjami zmian do artykułów: 5-7 oraz niniejszego artykułu może występować każde państwo członkowskie Związku Szczególnego lub Dyrektor Generalny. Dyrektor Generalny zawiadamia o propozycjach zmian państwa członkowskiego Związku Szczególnego co najmniej na 6 miesięcy przed ich rozpatrzeniem przez Zgromadzenie.

(2)    Zmiany do artykułów, o których mowa w ust. 1, są przyjmowane przez Zgromadzenie. Przyjęcie zmian wymaga uzyskania trzech-czwartych oddanych głosów pod warunkiem, że zmiana do artykułu 5 i do przepisu niniejszego ustępu wymaga dla swej ważności czterech-piątych oddanych głosów.

(3)    Każda zmiana artykułów, o których mowa w ust. 1, wchodzi w życie po upływie miesiąca od otrzymania przez Dyrektora Generalnego pisemnych zawiadomień o przyjęciu tych zmian, dokonanych zgodnie z obowiązującymi w tych państwach procedurami konstytucyjnymi, od trzech-czwartych wszystkich państw członkowskich Związku Szczególnego w momencie, gdy zmiany te zostały przyjęte. Zmiany do wspomnianych artykułów przyjęte w ten sposób wiążą wszystkie państwa członkowskie Związku Szczególnego w chwili, gdy zmiany te wchodzą w życie, lub państwa, które stają się jego członkami w późniejszej dacie, pod warunkiem, że zmiany zwiększające finansowe zobowiązania państw członkowskich Związku Szczególnego będą wiązały jedynie te państwa, które zawiadomiły o przyjęciu tych zmian.

Artykuł 9

Ratyfikacja i przystąpienie; Wejście w życie

(1)    Państwo będące stroną Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej, które podpisało niniejsze Porozumienie, może je ratyfikować, jeżeli zaś Porozumienia tego nie podpisało, może do niego przystąpić.

(2)    Dokumenty ratyfikacyjne i akcesyjne składa się u Dyrektora Generalnego.

(3) (a) W stosunku do pierwszych pięciu państw, które złożyły swoje dokumenty ratyfikacyjne lub akcesyjne, Porozumienie wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od złożenia piątego takiego dokumentu.

(b) W stosunku do wszystkich innych państw, Porozumienie wchodzi wżycie po upływie trzech miesięcy od daty zawiadomienia Dyrektora Generalnego o ratyfikacji Porozumienia lub o przystąpieniu do niego, o ile w dokumentach ratyfikacyjnych lub akcesyjnych nie została wskazana późniejsza data. Jeśli została wskazana późniejsza data, Porozumienie wchodzi w życie w stosunku do tego państwa w dacie wskazanej w tych dokumentach.

(4) Ratyfikacja lub przystąpienie automatycznie wiąże się z przyjęciem wszystkich warunków oraz uzyskaniem dostępu do wszystkich korzyści związanych z Porozumieniem.

Artykuł 10

Moc obowiązująca i czas trwania Porozumienia

Niniejsze Porozumienie ma tę samą moc obowiązującą i czas trwania, jaką posiada Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej.

Artykuł 11

Rewizja artykułów od 1 do 4 i od 9 do 15

(1)    Artykuły 1-4 oraz 9-15 niniejszego Porozumienia mogą być poddane rewizji w celu wprowadzenia pożądanych zmian.

(2)    Każda rewizja jest rozpatrywana podczas konferencji organizowanej z udziałem delegatów państw członkowskich Związku Szczególnego.

Artykuł 12

Wypowiedzenie

(1)    Każde państwo może wypowiedzieć niniejsze Porozumienie w drodze zawiadomienia skierowanego do Dyrektora Generalnego. Wypowiedzenie takie dotyczy tylko państwa, które je złożyło, podczas gdy Porozumienie zachowuje swoją pełną moc prawną i skutki w odniesieniu do pozostałych państw członkowskich Związku Szczególnego.

(2)    Wypowiedzenie staje się skuteczne po upływie roku od dnia, w którym Dyrektor Generalny otrzymał zawiadomienie.

(3)    Z prawa wypowiedzenia, przewidzianego w niniejszym artykule, nie może skorzystać żadne państwo przed upływem pięciu lat od dnia, w którym państwo to stało się członkiem Związku Szczególnego.

Artykuł 13

Terytoria

Do niniejszego Porozumienia stosuje się postanowienia artykułu 24 Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej.

Artykuł 14

Podpisy Języki, zawiadomienia

(1)(a) Niniejsze Porozumienie zostaje podpisane w jednym egzemplarzu w angielskiej i francuskiej wersji językowej, przy czym obie wersje językowe są jednakowo autentyczne. Tekst Porozumienia zostaje zdeponowany w rządzie Szwajcarii.

(b) Niniejsze Porozumienie pozostaje otwarte do podpisu w Bernie do dnia 30 czerwca 1969 r.

(2)    Teksty urzędowe zostaną sporządzone przez Dyrektora Generalnego po konsultacji z zainteresowanymi rządami w takich językach obcych, jakie wyznaczy Zgromadzenie.

(3)    Dyrektor Generalny przekazuje dwa poświadczone przez rząd Szwajcarii egzemplarze podpisanego tekstu Porozumienia rządom państw, które go podpisały oraz rządowi każdego innego państwa na jego wniosek.

(4)    Dyrektor Generalny rejestruje niniejsze Porozumienie w Sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych.

(5)    Dyrektor Generalny powiadamia rządy wszystkich państw członkowskich Związku Szczególnego o dacie wejścia w życie Porozumienia, podpisach, złożeniu dokumentów ratyfikacyjnych i akcesyjnych, przyjęciu zmian do niniejszego Porozumienia, datach wejścia w życie tych zmian oraz zawiadomieniach o wypowiedzeniu.

Artykuł 15

Przepisy przejściowe

Do chwili objęcia urzędu przez pierwszego Dyrektora Generalnego, odniesienia zawarte w niniejszym Porozumieniu do Biura Międzynarodowego Organizacji lub do Dyrektora Generalnego są uważane za odniesienia do Biura Międzynarodowego Ochrony Własności Intelektualnej (BIRPI) lub odpowiednio do jego Dyrektora.

Lista klas i podklas

Międzynarodowej klasyfikacji

Dziesiąta edycja

(obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r)

KLASA 01 Artykuły spożywcze

01 Pieczywo, herbatniki, ciasta, makaron i inne produkty zbożowe, czekoladki, wyroby cukiernicze, lody

02 Warzywa i owoc

03 Sery, masło i substytuty masła, inny nabiał

04 Mięso (także wieprzowina), ryby

05 [wolne]

06 Pokarm dla zwierząt

99 Różne

KLASA 02 Artykuły odzieżowe i pasmanteryjne

01 Bielizna damska i męska, gorsety, biustonosze, bielizna nocna

02 Odzież

03 Nakrycia głowy

04 Obuwie, skarpety i pończochy

05 Krawaty, szaliki, chustki na szyję, chustki

06 Rękawice

07 Pasmanteria i akcesoria odzieżowe

99 Różne

KLASA 03 Akcesoria podróżne, futerały, parasole i inne rzeczy osobiste, nieujęte w innym miejscu

01 Kufry, walizki, aktówki, dyplomatki, torebki, etui na klucze, walizki specjalnie zaprojektowane ze względu na swoją zawartość, portfele i podobne wyroby

02 [wolne]

03 Parasole, parasole przeciwsłoneczne, osłony przeciwsłoneczne i laski

04 Wentylatory

99 Różne

KLASA 04 Szczotki

01 Szczotki i miotły do sprzątania

02 Szczotki do toalet, szczotki do ubrań i szczotki do butów

03 Szczotki do maszyn

04 Pędzle, szczotki kucharskie

99 Różne

KLASA 05 Artykuły tekstylne, materiały sztuczne i naturalne

01 Artykuły z przędzy

02 Koronki

03 Wyroby haftowane

04 Taśmy, wstążki i inne ozdoby

05 Tkaniny

06 Materiały sztuczne lub naturalne

99 Różne

KLASA 06 Meble

01 Siedzenia

02 Łóżka

03 Stoły i podobne meble

04 Meble do przechowywania

05 Zestawy mebli

06 Pozostałe meble i akcesoria meblarskie

07 Lustra i ramki

08 Wieszaki na ubrania

09 Materace i poduszki

10 Zasłony i żaluzje wewnętrzne

11 Dywany, mały i chodniki

12 Gobeliny

13 Koce i inne okrycia, bielizna domowa i bielizna stołowa

99 Różne

KLASA 07 Artykuły gospodarstwa domowego, nieujęte w innym miejscu

01 Wyroby porcelanowe, wyroby szklane, naczynia i inne podobne artykuły

02 Sprzęt, naczynia i pojemniki do gotowania

03 Noże, widelce i łyżki stołowe

04 Sprzęt i naczynia, obsługiwane ręcznie, do przygotowywania żywności lub napojów

05 Żelazka, pralki, suszarki i sprzęt do sprzątania

06 Inne naczynia stołowe

07 Inne pojemniki do użytku w gospodarstwie domowym

08 Przyrządy do kominków

99 Różne

KLASA 08 Narzędzia i artykuły metalowe

01 Narzędzia i części do wiercenia, mielenia i kopania

02 Młotki i inne podobne narzędzia oraz urządzenia

03 Narzędzia i urządzenia tnące

04 Śrubokręty i inne podobne narzędzia i urządzenia

05 Inne narzędzia i urządzenia

06 Uchwyty, gałki i zawiasy

07 Urządzenia blokujące i zamykające

08 Urządzenia mocujące, wspierające i do montażu nieujęte w innych klasach

09 Metalowe okucia i elementy mocujące do drzwi, okien i mebli oraz podobne wyroby

10 Stojaki do rowerów i motocykli

99 Różne

KLASA 09 Opakowania i pojemniki do transportu lub przenoszenia towarów

01 Butelki, manierki, dzbanki, gąsiory, balony szklane oplecione i pojemniki z aerozolem

02 Puszki, beczki metalowe i drewniane

03 Pudła, skrzynie, pojemniki, puszki (konserwowe)

04 Kosze i klatki

05 Torby, saszetki, tuby i kapsułki

06 Liny i obręcze

07 Zamknięcia i mocowania

08 Palety i platformy do podnośników widłowych

09 Pojemniki na odpady i nieczystości, i stojaki do nich

99 Różne

KLASA 10 Zegary, zegarki i inne przyrządy pomiarowe, kontrolne i sygnalizacyjne

01 Zegary i budziki

02 Zegarki i zegarki na rękę

03 Inne instrumenty do pomiaru czasu

04 Inne przyrządy i urządzenia pomiarowe

05 Instrumenty, przyrządy i urządzenia do kontroli, bezpieczeństwa lub testowania

06 Urządzenia i przyrządy sygnalizacyjne

07 Obudowy, tarcze, wskazówki i wszystkie inne części i akcesoria do urządzeń pomiarowych, kontrolnych i sygnalizacyjnych

99 Różne

KLASA 11 Wyroby ozdobne

01 Wyroby jubilerskie

02 Błyskotki; ozdoby stołowe, kominkowe i ścienne; dzbany i doniczki na kwiaty

03 Medale i odznaki

04 Sztuczne kwiaty, owoce i rośliny

05 Flagi i dekoracje świąteczne

99 Różne

KLASA 12 Środki transportu i urządzenia podnoszące

01 Pojazdy ciągnione przez zwierzęta

02 Wózki ręczne, taczki

03 Lokomotywy, tabor kolejowy i inne pojazdy szynowe

04 Wagoniki kolejki linowej, wyciągi krzesełkowe i wyciągi narciarskie

05 Podnośniki, windy, urządzenia do ładowania i przenoszenia

06 Statki i łodzie

07 Statki powietrzne i kosmiczne

08 Samochody osobowe i ciężarowe, autobusy

09 Traktory

10 Przyczepy do pojazdów drogowych

11 Rowery i motocykle

12 Wózki dziecinne, wózki inwalidzkie, nosze

13 Pojazdy specjalne

14 Inne pojazdy

15 Opony i łańcuchy przeciwpoślizgowe do pojazdów

16 Części, sprzęt i akcesoria do pojazdów nieujęte w innych klasach lub podklasach

99 Różne

KLASA 13 Urządzenia do wytwarzania, przesyłu lub przekształcania energii elektrycznej

01 Generatory i silniki

02 Transformatory mocy, prostowniki, baterie i akumulatory

03 Urządzenia do przesyłu lub kontroli energii elektrycznej

99 Różne

KLASA 14 Sprzęt do zapisu, przekazu lub odczytu informacji

01 Sprzęt do nagrywania lub odtwarzania dźwięku lub obrazu

02 Urządzenia do przetwarzania danych oraz urządzenia i przyrządy peryferyjne

03 Sprzęt łączności, urządzenia bezprzewodowe, wzmacniacze radiowe

04 Wyświetlacze ekranu i ikony

99 Różne

KLASA 15 Maszyny i urządzenia nieujęte w innym miejscu

01 Silniki

02 Pompy i sprężarki

03 Maszyny i urządzenia rolnicze

04 Maszyny i urządzenia budowlane

05 Pralki, suszarki i maszyny do mycia

06 Maszyny włókiennicze, do szycia, dziewiarskie i hafciarskie oraz ich części

07 Maszyny i urządzenia chłodzące

08 [wolne]

09 Obrabiarki, maszyny szlifujące i odlewnicze

99 Różne

KLASA 16 Urządzenia fotograficzne, filmowe i optyczne

01 Aparaty fotograficzne i kamery filmowe

02 Projektory i rzutniki

03 Urządzenia i przyrządy do fotokopiowania

04 Urządzenia i przyrządy do wywoływania

05 Akcesoria

06 Artykuły optyczne 99 Różne

KLASA 17 Instrumenty muzyczne

01 Instrumenty klawiszowe

02 Instrumenty dęte

03 Instrumenty strunowe

04 Instrumenty perkusyjne

05 Instrumenty mechaniczne

99 Różne

KLASA 18 Maszyny drukarskie i biurowe

01 Maszyny do pisania i maszyny liczące

02 Maszyny drukarskie

03 Czcionka i kroje pisma

04 Maszyny introligatorskie, zszywarki, gilotyny i okrawarki introligatorskie

99 Różne

KLASA 19 Materiały i sprzęt biurowy, materiały dla artystów i dydaktyczne

01 Papier do pisania, papeteria i kartki okolicznościowe

02 Sprzęt biurowy

03 Kalendarze

04 Książki i inne przedmioty o podobnym wyglądzie zewnętrznym

05 [wolne]

06 Materiały i przyrządy do pisania odręcznego, do rysowania, malowania, rzeźbienia, grawerowania i innych technik artystycznych

07 Materiały dydaktyczne

08 Inne materiały drukowane

99 Różne

KLASA 20 Wyposażenie sklepów i sprzęt reklamowy, znaki

01 Automaty do sprzedaży

02 Sprzęt wystawowy i sklepowy

03 Znaki, tablice i sprzęt reklamowy

99 Różne

KLASA 21 Gry, zabawki, namioty i artykuły sportowe

01 Gry i zabawki

02 Sprzęt gimnastyczny i sportowy

03 Inne artykuły do gier i zabaw

04 Namioty i akcesoria do nich 99 Różne

KLASA 22 Broń, wyroby pirotechniczne, akcesoria myśliwskie, wędkarskie i służące do zwalczania szkodników

01 Broń miotająca

02 Inne rodzaje broni

03 Amunicja, pociski i wyroby pirotechniczne

04 Tarcze strzelnicze i akcesoria

05 Sprzęt myśliwski i wędkarski

06 Pułapki, akcesoria do zwalczania szkodników

99 Różne

KLASA 23 Urządzenia do przesyłu cieczy, urządzenia sanitarne, grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne; paliwa stałe

01 Urządzenia do przesyłu cieczy

02 Instalacje sanitarne

03 Urządzenia grzewcze

04 Urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne

05 Paliwa stałe 99 Różne

KLASA 24 Urządzenia medyczne i laboratoryjne

01 Przyrządy i sprzęt dla lekarzy, szpitali i laboratoriów

02 Narzędzia medyczne, przyrządy i narzędzia laboratoryjne

03 Artykuły protetyczne

04 Materiały do opatrywania ran, pielęgniarskie i medyczne

99 Różne

KLASA 25 Elementy budowlane i konstrukcyjne

01 Materiały budowlane

02 Prefabrykowane i wstępnie zmontowane części budynków

03 Domy, garaże i inne budowle

04 Schody, drabiny i rusztowania

99 Różne

KLASA 26 Urządzenia oświetleniowe

01 Świeczniki i kandelabry

02 Latarki, lampy ręczne i latarnie

03 Oświetlenie miejsc publicznych

04 Źródła światła, elektryczne lub nieelektryczne

05 Lampy, lampy standardowe, żyrandole, oświetlenie ścienne i sufitowe, abażury, reflektory, lampy do projektorów fotograficznych i kinowych

06 Urządzenia oświetleniowe do pojazdów

99 Różne

KLASA 27 Artykuły tytoniowe i akcesoria dla palaczy

01 Tytoń, cygara i papierosy

02 Ustniki do fajek, cygar i papierosów

03 Popielniczki

04 Zapałki

05 Zapalniczki

06 Cygarnice, papierośnice, słoiki i woreczki na tytoń fajkowy

99 Różne

KLASA 28 Środki farmaceutyczne i kosmetyki, artykuły toaletowe i urządzenia fryzjersko-kosmetyczne

01 Środki farmaceutyczne

02 Kosmetyki

03 Artykuły toaletowe i sprzęt do salonów piękności

04 Peruki, treski

99 Różne

KLASA 29 Urządzenia i sprzęt przeciwpożarowy, ratunkowy i do zapobiegania wypadkom

01 Urządzenia i sprzęt przeciwpożarowy

02 Urządzenia i sprzęt ratunkowy i służący do zapobiegania wypadkom, nieujęte w innym miejscu

99 Różne

KLASA 30 Artykuły do hodowli zwierząt

01 Okrycia dla zwierząt

02 Zagrody, klatki, budy itp.

03 Pojemniki do karmienia i pojenia zwierząt

04 Wyroby rymarskie

05 Bicze i spiczaste narzędzia

06 Kojce i posłania

07 Gniazda i inne akcesoria do klatek

08 Znaczniki, znaki i pęta

09 Słupki i pale do przywiązywania zwierząt

99 Różne

KLASA 31 Maszyny i urządzenia do przygotowywania żywności i napojów nieujęte w innym miejscu

00 Maszyny i urządzenia do przygotowywania żywności i napojów nieujęte w innym miejscu

KLASA 32 Graficzne symbole i logo, wzory powierzchniowe, zdobienia

00 Graficzne symbole i logo, wzory powierzchniowe, zdobienia

Po zaznajomieniu się z powyższym porozumieniem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

— zostało ono uznane za słuszne, zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,

— Rzeczpospolita Polska postanawia przystąpić do tego porozumienia,

— postanowienia porozumienia są ratyfikowane, przyjęte, potwierdzone i będą niezmiennie zachowywane. na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

dano w Warszawie dnia 18 czerwca 2013 r.