POROZUMIENIE w sprawie wymiany kulturalnej i edukacyjnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji na lata 2008—2011,

podpisane w Warszawie dnia 8 maja 2008 r.

POROZUMIENIE

w sprawie wymiany kulturalnej i edukacyjnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji na lata 2008—2011

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rząd Republiki Indonezji, zwane dalej „Stronami”,

pragnąc rozwijać i umacniać przyjazne stosunki między obu narodami poprzez pogłębianie współpracy w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji, mediów, młodzieży i sportu,

w celu realizacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o współpracy kulturalno-edukacyjnej, sporządzonej w Warszawie dnia 24 kwietnia 2003 roku,

uzgodniły następujące Porozumienie na lata 2008 — 2011:

I. Kultura i sztuka

Artykuł 1

Strony będą popierać współpracę między instytucjami kultury.

Artykuł 2

Strony będą popierać współpracę między polskimi i indonezyjskimi instytucjami zajmującymi się współczesnymi sztukami wizualnymi w zakresie organizacji wystaw, pobytów artystów, kuratorów, konserwatorów i krytyków sztuki, sympozjów oraz konferencji i innych form działalności w tej dziedzinie.

Artykuł 3

W okresie obowiązywania Porozumienia Strony będą dążyć do organizowania w kraju partnera wystaw artystycznych, w tym wystaw sztuki współczesnej. Warunki zorganizowania wystaw zostaną uzgodnione między zainteresowanymi instytucjami obu państw.

Artykuł 4

Strony będą popierać współpracę między polskimi i indonezyjskimi teatrami, stowarzyszeniami i instytucjami teatralnymi, w szczególności w zakresie:

1)  wymiany zespołów teatralnych;

2)  wymiany specjalistów w dziedzinie sztuki teatralnej (staże, pobyty studyjne);

3)  wymiany zaproszeń na festiwale teatralne, sympozja oraz konferencje i inne znaczące wydarzenia teatralne.

Artykuł 5

W okresie obowiązywania Porozumienia Strony będą dążyć do prezentacji w kraju partnera spektakli teatralnych. Warunki zostaną uzgodnione między zainteresowanymi instytucjami obu państw.

Artykuł 6

Strony będą popierać wymianę solistów, zespołów muzycznych i teatralnych oraz ich udział w międzynarodowych imprezach muzyczno-scenicznych, które będą organizowane w obu państwach. Szczegóły zostaną uzgodnione drogą dyplomatyczną.

Artykuł 7

Strony będą popierać wymianę twórców ludowych i zespołów folklorystycznych oraz ich udział w międzynarodowych imprezach i festiwalach folkloru, organizowanych w kraju partnera. Warunki zostaną uzgodnione między zainteresowanymi instytucjami obu państw.

Artykuł 8

Strony będą popierać współpracę instytucji i organizacji związanych z ruchem amatorskim i sztuką ludową.

Artykuł 9

1.    Strony będą popierać udział kinematografii kraju partnera w międzynarodowych festiwalach i przeglądach filmów organizowanych w swoich krajach.

2.    Strony będą popierać komercyjną i niekomercyjną wymianę filmów i audycji telewizyjnych oraz wspierać współpracę między instytucjami filmowymi i firmami komercyjnymi (studiami filmowymi i producentami filmowymi), szczególnie w zakresie koprodukcji filmowej i wymiany informacji.

Artykuł 10

Strony będą popierać wzajemny udział w festiwalach i konkursach artystycznych organizowanych w obu krajach, kierując zaproszenia do odpowiednich instytucji w kraju partnera z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

Artykuł 11

1.  Strony będą popierać współpracę bibliotek narodowych obu krajów w zakresie wymiany ekspertów, a także publikacji i informacji.

2.  Strony będą dążyć do realizacji wspólnych projektów edukacyjnych w dziedzinie czytelnictwa książek oraz działalności wydawniczej i bibliotecznej. Warunki współpracy zostaną uzgodnione między zainteresowanymi instytucjami obu krajów.

Artykuł 12

Strony będą popierać współpracę instytucji zajmujących się promocją czytelnictwa i literatury, wspieraniem działań tłumaczy i wydawców, a także organizacją targów książki, w celu zintensyfikowania wymiany literackiej między obu państwami.

Artykuł 13

Strony będą popierać współpracę w dziedzinie archiwistyki, w szczególności w zakresie dostępu do archiwów dla celów naukowych, społecznych i prawnych, wymiany ekspertów, publikacji i informacji.

Artykuł 14

Strony będą dążyć, zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju, a także zgodnie z podpisanymi przez obie Strony umowami międzynarodowymi, do zapobiegania nielegalnemu wwozowi, wywozowi i przekazywaniu dóbr kultury stanowiących ich dziedzictwo kulturalne.

Artykuł 15

Strony będą popierać bezpośrednią współpracę w dziedzinie archeologii, muzealnictwa, konserwacji i ochrony zabytków między zainteresowanymi instytucjami polskimi i indonezyjskimi. Warunki współpracy zostaną uzgodnione między zainteresowanymi instytucjami obu państw.

Artykuł 16

1.  Obie Strony przyjmą z zadowoleniem otwarcie instytucji kulturalnej każdej ze Stron w kraju partnera.

2.  Strony uzgadniają, że zasady działania tej instytucji zostaną ustalone w odrębnym pisemnym porozumieniu.

II. Edukacja

Artykuł 17

Strony będą popierać współpracę w dziedzinie oświaty, a także stwarzać odpowiednie warunki do bezpośrednich kontaktów między szkołami wszystkich typów i innymi placówkami funkcjonującymi w systemie oświaty, w szczególności sprzyjając:

1)  wymianie informacji na temat systemów oświaty;

2)  wymianie doświadczeń i informacji w zakresie kształcenia nauczycieli;

3)  wymianie uczniów i realizacji programów współpracy.

Artykuł 18

1.  Strony będą popierać bezpośrednią współpracę między szkołami wyższymi i innymi zainteresowanymi jednostkami naukowymi obu krajów w zakresie:

1)  wspólnych badań naukowych;

2)  wymiany pracowników naukowo-dydaktycznych, ekspertów i kadry zarządzającej w celu poprawy poziomu szkolnictwa wyższego oraz udziału w seminariach i kongresach naukowych;

3)  wymiany publikacji naukowych i informacji.

2.  Zainteresowane instytucje uzgodnią dziedziny współpracy oraz warunki finansowe.

Artykuł 19

Strona polska przyzna rocznie Stronie indonezyjskiej łącznie 2 miejsca na studia lub 9-miesięczne staże naukowe.

Artykuł 20

1.  Strona indonezyjska przyzna rocznic Stronie polskiej łącznic 2 miejsca na studia lub 9-miesięczne staże naukowe.

2.   Strona indonezyjska przyzna polskim studentom pragnącym uczyć się języka, kultury i sztuki Indonezji do 20 miejsc rocznie w ramach Programu Darmasiswa.

Artykuł 21

Strona indonezyjska będzie popierać inicjatywy podejmowane przez właściwe organy szkół wyższych mające na celu zorganizowanie lektoratu języka polskiego.

Artykuł 22

Strona polska będzie popierać inicjatywy podejmowane przez właściwe organy szkół wyższych mające na celu zorganizowanie lektoratu języka indonezyjskiego.

Artykuł 23

Strony będą popierać rozwój kontaktów i współpracę młodzieży, a także wspierać współpracę między organizacjami młodzieżowymi oraz instytucjami zajmującymi się młodzieżą w obu krajach.

Artykuł 24

Zainteresowani ministrowie i instytucje edukacyjne obu Stron będą mogli zawierać porozumienia o bezpośredniej współpracy oraz programy wykonawcze, określające zakres, formy oraz warunki organizacyjne i finansowe wymiany.

III. Inne dziedziny współpracy

Artykuł 25

Strony będą popierać rozwój kontaktów i współpracę w dziedzinie sportu, a także wspierać współpracę między federacjami, stowarzyszeniami i klubami sportowymi.

Artykuł 26

1.  Strony będą sprzyjać nawiązaniu dwustronnych kontaktów między telewizjami oraz radiofoniami publicznymi obu krajów.

2.  Strony będą popierać komercyjną i niekomercyjną wymianę filmów i audycji telewizyjnych.

Artykuł 27

Strony będą popierać współpracę na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO) oraz na poziomie bilateralnym bezpośrednią współpracę między swoimi komitetami narodowymi UNESCO.

IV. Warunki wymiany osobowej

Artykuł 28

Wymiana osobowa na podstawie niniejszego Porozumienia będzie się odbywała w ramach studiów, staży naukowych oraz wizyt krótkoterminowych.

Artykuł 29

1.  Osobom uczestniczącym w wymianie na podstawie artykułów 19 i 20 niniejszego Porozumienia Strony zapewnią:

Strona przyjmująca:

1)  bezpłatną naukę w publicznych szkołach wyższych oraz jednostkach naukowych, bez wypłaty świadczeń stypendialnych;

2)  odpłatne zakwaterowanie.

Strona wysyłająca:

1)  wypłatę świadczeń stypendialnych obejmujących koszty zakwaterowania i utrzymania;

2)  ubezpieczenie na wypadek nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, obejmujące koszty pobytu w szpitalu i koszty transportu medycznego, chyba że prawo do świadczeń zdrowotnych wynika z przepisów kraju przyjmującego.

2. Dokumenty kandydatów na studia oraz staże naukowe będą przekazywane drogą dyplomatyczną, w uzgodnionych przez obie Strony terminach.

V. Postanowienia ogólne i końcowe

Artykuł 30

Porozumienie nie wyklucza możliwości realizacji innych form współpracy w dziedzinie kultury i edukacji, pod warunkiem uzgodnienia ich drogą dyplomatyczną.

Artykuł 31

Wszelkie kwestie sporne lub różnice interpretacji bądź stosowania niniejszego Porozumienia będą rozwiązywane w duchu przyjaźni, w drodze konsultacji lub negocjacji drogą dyplomatyczną między obu Stronami.

Artykuł 32

Jeśli zajdzie taka potrzeba, niniejsze Porozumienie może zostać zmienione, za zgodą obu Stron, drogą dyplomatyczną.

Artykuł 33

Porozumienie wejdzie w życie z dniem podpisania i będzie obowiązywało do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Porozumienie będzie stosowane do dnia wejścia w życie nowego Porozumienia, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Podpisano w Warszawie dnia 8 maja 2008 , w dwóch egzemplarzach, każdy w językach: polskim, indonezyjskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie rozbieżności przy ich interpretacji tekst angielski będzie uważany za rozstrzygający.