POROZUMIENIE z dnia 6 kwietnia 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.


Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie Velvyslanectví České republiky ve Varšavě
4938/2006-Var. 4938/2006-Var.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky

Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i na podstawie artykułu 10 w związku artykułem 1 ustęp 2 Umowy między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., ma zaszczyt zaproponować zmianę załącznika nr 1 do powyższej umowy, następującej treści:

W załączniku nr 1 — Wykaz otwartych przejść granicznych — litera a przejścia drogowe — liczba porządkowa 24 otrzymuje następujące brzmienie:

Velvyslanectví České republiky ve Varšavě projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí Polské republiky a na základě článku 10 v návaznosti na článek 1 odstavec 2 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996, má čest navrhnout změnu přílohy číslo 1 výše uvedené Dohody následujícího znění:

V příloze č. 1 — Seznam otevřených hraničních přechodů — písmeno a) silniční přechody — pořadové číslo 24 bude znít takto:Lp. Nazwa przejścia granicznego Rodzaj przejścia granicznego Rodzaj ruchu Miejsce

odprawy granicznej

Uwagi
24 Kunratice — Bogatynia 1,3 P, R, M, So, A, SC (RP) SC — o dopuszczalnej ładowności do 3,5 t


Poř.

Č.

Hraniční přechod Charakter přechodu Rozsah provozu Dislokace Poznámka
24 Kunratice — Bogatynia 1,3 P, C, M, OA, B, N PR N — do 3,5 t užitečné hmotnosti


Ambasada Republiki Czeskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na powyższe niniejsza nota wraz z odpowiedzią Strony polskiej na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinaących granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., które wejdzie w życie z dniem otrzymania noty stanowiącej odpowiedź.

Velvyslanectví České republiky navrhuje, aby v případě souhlasu vlády Polské republiky s výše uvedeným návrhem tato nota společně s odpovědí polské strany na ni tvořily Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy číslo 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996, které vstoupí v platnost dnem doručení odpovědní noty.
Ambasada Republiki Czeskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy wysokiego poważania. Velvyslanectví České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky o své hluboké úctě.
Warszawa, dnia 15 czerwca 2006 r. Varšava, 15. června 2006

DPT.I 2265-31-2003/SW/98

Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Czeskiej w Warszawie i ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie noty nr 4938/2006-Var. z dnia 15 czerwca 2006 r. w następującym brzmieniu:

„Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i na podstawie artykułu 10 w związku z artykułem 1 ustęp 2 Umowy między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., ma zaszczyt zaproponować zmianę załącznika nr 1 do powyższej umowy, następującej treści:

W załączniku nr 1 — Wykaz otwartych przejść granicznych — litera a przejścia drogowe — liczba porządkowa 24 otrzymuje następujące brzmienie:


Lp. Nazwa przejścia granicznego Rodzaj przejścia granicznego Rodzaj ruchu Miejsce

odprawy granicznej

Uwagi
24 Kunratice — Bogatynia 1,3 P, R, M, So, A, SC (RP) SC — o dopuszczalnej ładowności do 3,5 t

Ambasada Republiki Czeskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na powyższe niniejsza nota wraz z odpowiedzią Strony polskiej na nią stanowity Porozumienie między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., które wejdzie w życie z dniem otrzymania noty stanowiącej odpowiedź.

Ambasada Republiki Czeskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy wysokiego poważania.”.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt zakomunikować, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zgodę na powyższe i przyjmuje propozycję Ambasady, aby przytoczona wyżej nota i niniejsza odpowiedź na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., które wejdzie w życie z dniem otrzymania niniejszej noty.

Jednocześnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji o dacie otrzymania niniejszej noty przez Stronę czeską w celu prawidłowego ustalenia daty wejścia w życie wymienionego porozumienia.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Czeskiej wyrazy wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2007 r.