POROZUMIENIE z dnia 5 września 2013 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzonej w Hanoi dnia 22 stycznia 2008 r.

DPT.2701.20.2013/4

Ambasada

Socjalistycznej Republiki Wietnamu

w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przekazuje wyrazy szacunku Ambasadzie Socjalistycznej Republiki Wietnamu w Warszawie i na podstawie Artykułu 12 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzonej w Hanoi dnia 22 stycznia 2008 r., zmienionej Porozumieniem z dnia 30 grudnia 2010 roku, ma zaszczyt zaproponować w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej następującą zmianę do tej Umowy:

Artykuł L4 Umowy, zmieniony Porozumieniem z dnia 30 grudnia 2010 roku, otrzyma brzmienie: „Kredyt będzie wykorzystany do dnia 30 czerwca 2014 r.'\

W przypadku, gdy Rząd Socjalistycznej Republiki Wietnamu przyjmie powyższą propozycję, niniejsza nota wraz z notą stanowiącą odpowiedź Rządu Socjalistycznej Republiki Wietnamu stanowić będą Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzonej w Hanoi dnia 22 stycznia 2008 r., zmienionej Porozumieniem z dnia 30 grudnia 2010 roku. Porozumienie wejdzie wżycie z dniem otrzymania noty późniejszej zawierającej odpowiedź Rządu Socjalistycznej Republiki Wietnamu.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, by ponowić Ambasadzie Socjalistycznej Republiki Wietnamu w Warszawie wyrazy swego najwyższego poważania.

Warszawa, dnia 4 lipca 2013 r.

Przekład

Ministerstwo Finansów Socjalistyczna Republika Wietnamu

Nota Werbalna

Nr: 133TC/QLN

Adresat:      Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

Do wiadomości: Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej

Ministerstwo Finansów Socjalistycznej Republiki Wietnamu przekazuje wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i ma zaszczyt odnieść się do Umowy między Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzonej w Hanoi dnia 22 stycznia 2008 r., jak niżej:

Ministerstwo Finansów Socjalistycznej Republiki Wietnamu niniejszym potwierdza swoją akceptację dla warunków określonych w nocie szanownego Ministerstwa o numerze DPT.2701.20.2013/4 z dnia 4 lipca 2013 roku. Odpowiednio, okres wykorzystania Kredytu w ramach Umowy z dnia 22 stycznia 2008 roku będzie przedłużony do dnia 30 czerwca 2014 roku i pierwsze zdanie Artykułu 1.4 będzie brzmiało: „Kredyt będzie wykorzystany do dnia 30 czerwca 2014 r.”

Zmiany wejdą w życie z datą otrzymania przez szanowne Ministerstwo tejże noty werbalnej.

Ministerstwo Finansów Socjalistycznej Republiki Wietnamu korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej zapewnienie o swoim najwyższym szacunku.

Hanoi, 04/09/2013