POROZUMIENIE z dnia 31 stycznia 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy finansowej, sporządzonej w Warszawie dnia 29 września 2000 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

DPT- 2262-26-2003/MK/300

Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przekazuje wyrazy szacunku Ambasadzie Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie i ma zaszczyt poinformować, co następuje:

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Chińskiej Republiki Ludowej podpisały w Warszawie w dniu 29 września 2000 r. Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy finansowej, następnie w drodze wymiany not trzykrotnie wniosły do tej umowy poprawki oraz zawarły trzy kolejne Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy finansowej. Ostatnie porozumienie weszło w życie po otrzymaniu przez Stronę polską odpowiedzi Rządu Chińskiej Republiki Ludowej z datą od dnia 4 kwietnia 2005 r.

W imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych na podstawie artykułu 10 umowy proponuje wprowadzenie, z dniem 31 stycznia 2007 r., następujących zmian do umowy:

1. w art. 1 w ust. 2 wyrazy „Kredyt będzie wykorzystany do dnia 31 stycznia 2007 r.” zostają zastąpione wyrazami „Kredyt będzie wykorzystany do dnia 31 stycznia 2009 r.”;

2. w art. 6 w ust. 1 wyrazy „ ...oprocentowany w wysokości 0,52 %.” zostaną zastąpione wyrazami „ ... oprocentowany w wysokości 0,96% rocznie.”.

W przypadku, jeśli Rząd Chińskiej Republiki Ludowej przyjmie wyżej wymienioną propozycję, niniejsza nota wraz z notą stanowiącą odpowiedź Rządu Chińskiej Republiki Ludowej stanowić będą Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy finansowej, sporządzonej w Warszawie dnia 29 września 2000 r. Porozumienie wejdzie w życie w dniu 31 stycznia 2007 r., pod warunkiem otrzymania przez Stronę polską odpowiedzi Rządu Chińskiej Republiki Ludowej.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, by ponowić Ambasadzie Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie wyrazy swego wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 5 grudnia 2006 r.


Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie The Embassy

of the People's Republic of China in Warsaw

BSZi-SW-023/06 BSZi SW-023/06
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland
Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie przekazuje wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i ma zaszczyt poinformować, co następuje: The Embassy of the People's Republic of China in Warsaw presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland and has the honor to inform the following:

Nota Rządu Rzeczypospolitej Polskiej DPT-2262--26-2003/MK/300 z dnia 5 grudnia 2006 r. do Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie została otrzymana. Rząd Chińskiej Republiki Ludowej akceptuje wszystkie zawarte w nocie propozycje zmian Umowy między Rządem Chińskiej Republiki Ludowej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o współpracy finansowej, sporządzonej w Warszawie dnia 29 września 2000 r.

The Note DPT-2262-26-2003/MK/300 dated December 5, 2006 from the Government of the Republic of Poland to the Embassy of the People's Republic of China in Warsaw has been received. The Government of the People's Republic of China accepts all the proposals in the Note concerning the amendments to the Agreement on Financial Cooperation between the Government of the People's Republic of China and the Government of the Republic of Poland signed on September 29, 2000 in Warsaw.

Nota ta, wraz z notą Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie z dnia 5 grudnia 2006 r., stanowi Porozumienie między Rządem Chińskiej Republiki Ludowej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie Umowy między Rządem Chińskiej Republiki Ludowej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o współpracy finansowej, sporządzonej w Warszawie dnia 29 września 2000 r. Porozumienie wejdzie w życie od dnia 31 stycznia 2007 r.

This note, together with the Note dated December 5, 2006 from the Government of the Republic of Poland to the Embassy of the People's Republic of China in Warsaw, constitute the agreement between the Republic of Poland on amendment to the People's Republic of China and the Government of the Republic of Poland on amendment to the Agreement on Financial Cooperation between the Government of the Republic of China and the Government of the Republic of Poland signed on September 29, 2000 in Warsaw and enter into force since the date of January 31, 2007.
Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie korzysta z okazji, by ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy swojego najwyższego poważania. The Embassy of the People's Republic of China in Warsaw avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland the assurances of its highest consideration.
Warszawa, dnia 22 grudnia 2006 r. Warsaw, December 22, 2006