POROZUMIENIE z dnia 31 stycznia 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy finansowej, sporządzonej w Warszawie dnia 29 września 2000 r.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland
DPT-2262-26-2003/KD/8 DPT-2262-26-2003/KD/8
Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie Embassy of the People's Republic of China in Warsaw
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przekazuje wyrazy szacunku Ambasadzie Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie i ma zaszczyt poinformować, co następuje: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland presents its compliments to the Embassy of the People's Republic of China in Warsaw and has the honour to inform as follows:
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Chińskiej Republiki Ludowej podpisały w Warszawie w dniu 29 września 2000 r. Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy finansowej, następnie w drodze wymiany not dwukrotnie wniosły do tej Umowy poprawki oraz zawarty dwa kolejne porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy finansowej. Ostatnie porozumienie weszło w życie po otrzymaniu przez Stronę polską odpowiedzi Rządu Chińskiej Republiki Ludowej z datą od dnia 31 stycznia 2003 r. On 29 September 2000 the Government of the Republic of Poland and the Government of the People's Republic of China signed the Agreement on Financial Cooperation between the Government of the Republic of Poland and the Government of the People's Republic of China. Subsequently, two times they made amendments to the Agreement in a form of the exchange of notes and concluded two, consecutive Understandings between the Government of the Republic of Poland and the Government of the People's Republic of China on the amendment to the Agreement between the Government of the Republic of Poland and the Government of the People's Republic of China on Financial Cooperation. The latest amended Agreement entered into force with the date of 31 January 2003.
W imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych na podstawie artykułu 10 Umowy proponuje wprowadzenie, z dniem 31 stycznia 2005 r., następujących zmian do Umowy: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland on behalf of the Government of the Republic of Poland, acting according to article 10 of the Agreement, would like to propose the following amendments to the above mentioned Agreement with binding force as of 31 January 2005:

1. w art. 1 w ust. 2 słowa „Kredyt będzie wykorzystany do dnia 31 stycznia 2005 r.” zostają zastąpione słowami „Kredyt będzie wykorzystany do dnia 31 stycznia 2007 r.”;

1. In Article 1 paragraph 2 the words: ”will be utilised by 31 January 2005”, will be replaced by the words: ”will be utilised by 31 January 2007”.

2. w art. 4 w ust. 2 słowa „... nie może być niższy niż 80 %.” zostaną zastąpione słowami „... nie może być niższy niż 60 %.”.

2. In Article 4 paragraph 2 the words: ”... cannot be less than 80 %.”, will be replaced by the words: ”... cannot be less than 60 %.”

W przypadku, jeśli Rząd Chińskiej Republiki Ludowej przyjmie wyżej wymienioną propozycję, niniejsza nota wraz z notą stanowiącą odpowiedź Rządu Chińskiej Republiki Ludowej stanowić będą Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy finansowej, sporządzonej w Warszawie dnia 29 września 2000 r. Porozumienie wejdzie w życie w dniu 31 stycznia 2005 r. pod warunkiem otrzymania przez Stronę polską odpowiedzi Rządu Chińskiej Republiki Ludowej. In case the Government of the People's Republic of China accepts the above proposal, this note together with the note constituting the response of the Government of the People's Republic of China will constitute the Understanding between the Government of the Republic of Poland and the Government of the People's Republic of China on the amendment to the Agreement between the Government of the Republic of Poland and the Government of the People's Republic of China on Financial Cooperation done on 29 September 2000 in Warsaw and will enter into force on 31st January 2005 provided that the Polish side shall receive the note with the response of the Government of the People's Republic of China.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie wyrazy swego wysokiego poważania. Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of the People's Republic of China in Warsaw the assurances of its highest consideration.
Warszawa, dnia 6 stycznia 2005 r. Warsaw, 6th January 2005.
Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej The Embassy of the People's Republic of China
(2005) B.S.Zi-sw-002 (2005) B.S.Zi-sw-002
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland
Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i informuje, że powotując się na notę DPT-2262-26-2003/KD/8 o następującej treści: The Embassy of the People's Republic of China in Poland presents its complements to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland and informs that, referring to the note DPT-2262-26-2003/KD/8 of the following contents:
„W imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych na podstawie artykułu 10 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy finansowej proponuje wprowadzenie, z dniem 31 stycznia 2005 r., następujących zmian do Umowy:

”On behalf of the Government of the Republic of Poland the Ministry of Foreign Affairs pursuant with Article 10 of the Agreement between the Government of Republic of Poland and the Government of the People's Republic of China on Financial Cooperation would like to propose, with the date of 31 January 2005, the following changes to the Agreement:

1. w art. 1 w ust. 2 słowa „Kredyt będzie wykorzystany do dnia 31 stycznia 2005 r.” zostają zastąpione słowami „Kredyt będzie wykorzystany do dnia 31 stycznia 2007 r.”;

1. In Article 1 paragraph 2 the words: ”the Credit will be utilized by 31 January 2005”, will be replaced by the words: ”the Credit will be utilized by 31 January 2007”.

2. w art. 4 w ust. 2 słowa „... nie może być niższy niż 80 %.” zostaną zastąpione słowami „... nie może być niższy niż 60 %.”.

2. In Article 4 paragraph 2 the words: ”... cannot be less than 80 %.”, will be replaced by the words: ”... cannot be less than 60 %.”

W przypadku, jeśli Rząd Chińskiej Republiki Ludowej przyjmie wyżej wymienioną propozycję, niniejsza nota wraz z notą stanowiącą odpowiedź Rządu Chińskiej Republiki Ludowej stanowić będą Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy finansowej, sporządzonej w Warszawie dnia 29 września 2000 r. Porozumienie wejdzie w życie w dniu 31 stycznia 2005 r. pod warunkiem otrzymania przez Stronę polską odpowiedzi Rządu Chińskiej Republiki Ludowej.” — uprzejmie potwierdza, że zgadza się z propozycjami wyżej wymienionej noty.

In case the Government of the People's Republic of China accepts the above proposal, this note together with the note constituting the response of the Government of the People's Republic of China will constitute the Understanding between the Government of the Republic of Poland and the Government of the People's Republic of China on the amendment to the Agreement between the Government of the Republic of Poland and the Government of the People's Republic of China on Financial Cooperation done on 29 September 2000 in Warsaw. The Understanding shall enter into force on 31st January 2005 provided that the Polish side shall receive the response of the Government of the People's Republic of China.” confirms that it agrees with the proposals of the above mentioned note.

Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy wysokiego poważania. The Embassy of the People's Republic of China avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland the assurances of its highest consideration.
Warszawa, dnia 31 stycznia 2005 r. Warsaw, 31th January 2005.