POROZUMIENIE z dnia 30 sierpnia 2006 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.

Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Czeskiej w Warszawie i działając w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt zaproponować, na podstawie artykułu 10 w związku z artykułem 1 ustęp 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., zawarcie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do powyższej umowy, następującej treści:

W załączniku nr 1 — Wykaz otwartych przejść granicznych — liczba porządkowa 19 otrzymuje następujące brzmienie:


Lp. Nazwa przejścia granicznego Rodzaj przejścia granicznego Rodzaj ruchu Miejsce odprawy granicznej Uwagi
19 Miłoszów—Srbska 1,3 P, R, M, So (RP)

Termin rozpoczęcia ruchu samochodów osobowych w przejściu granicznym zostanie ustalony po wzajemnym porozumieniu się odpowiednich organów.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Republiki Czeskiej na powyższe niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., które wejdzie w życie z dniem otrzymania noty stanowiącej odpowiedź.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Czeskiej wyrazy swojego wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2006 r.


Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie Nr 6998/2006-Var. Velvyslanectví České republiky ve Varšavě 6998/2006-Var.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky

Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i ma zaszczyt potwierdzić odbiór noty nr DPT.I 2265-31-2003/SW/22 z dnia 24 stycznia 2006 r. następującej treści:

Velvyslanectví České republiky ve Varšavě projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí Polské republiky a má čest potvrdit příjem noty č. DPTI 2265-31-2003/SW/22 ze dne 24. ledna 2006 tohoto znění:

„Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Czeskiej w Warszawie i działając w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt zaproponować, na podstawie artykułu 10 w związku z artykułem 1 ustęp 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., zawarcie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do powyższej umowy, następującej treści:

„Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky projevuje úctu Velvyslanectví České republiky ve Varšavě a konajíce jménem vlády Polské republiky má čest navrhnout, na základě článku 10 v návaznosti na článek 1 odstavec 2 Dohody mezi vládou Polské republiky a vládou České republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996, uzavření Ujednání mezi vládou Polské republiky a vládou České republiky o změně přílohy č. 1 výše uvedené Dohody o následujícím obsahu:

W załączniku nr 1 — Wykaz otwartych przejść granicznych — liczba porządkowa 19 otrzymuje następujące brzmienie:

V příloze č. 1 — Seznam otevřených hraničních přechodů — bude pořadové číslo 19 znít následovně:

Lp. Nazwa przejścia granicznego Rodzaj przejścia granicznego Rodzaj ruchu Miejsce odprawy granicznej Uwagi
19 Miłoszów—Srbská 1,3 P, R, M, So (RP)
Poř. č. Hraniční přechod Charakter přechodu Rozsah provozu Dislokace Poznámka
19 Miłoszów—Srbská 1,3 P, C, M, OA (PR)Termin rozpoczęcia ruchu samochodów osobowych w przejściu granicznym zostanie ustalony po wzajemnym porozumieniu się odpowiednich organów. Termín zahájení provozu osobních automobilů na hraničním přechodu bude stanoven po vzájemné dohodě příslušných orgánů.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Republiki Czeskiej na powyższe niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., które wejdzie w życie z dniem otrzymania noty stanowiącej odpowiedź. Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky navrhuje, aby v případě vyjádření souhlasu vládou České republiky s výše uvedeným tato nota společně s odpovědí na ni tvořily Ujednání mezi vládou Polské republiky a vládou České republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou Polské republiky a vládou České republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996, které vstoupí v platnost dnem doručení odpovědní noty.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Czeskiej wyrazy swojego wysokiego poważania.”.

Ministerstvo zahraničních věci Polské republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví České republiky o své hluboké úctě.”.

Ambasada Republiki Czeskiej ma zaszczyt poinformować, że Rząd Republiki Czeskiej wyraża zgodę na powyższą propozycję. Zatem nota Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej nr DPT.I 2265-31-2003/SW/22 z dnia 24 stycznia 2006 r. oraz niniejsza nota stanowią Porozumienie między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Poiskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., które wejdzie w życie z dniem otrzymania niniejszej noty.

Velvyslanectví České republiky má čest sdělit, že vláda České republiky souhlasí s výše uvedeným návrhem. Nota Ministerstva zahraničních věcí Polské republiky č. DPT.I 2265-31-2003/SW/22 ze dne 24. ledna 2006 a tato nota tedy tvoří Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračováni státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996, které vstoupí v platnost dnem doručení této noty.
Ambasada Republiki Czeskiej pozwala sobie przy tej okazji prosić o potwierdzenie daty otrzymania niniejszej noty w celu prawidłowego ustalenia daty wejścia w życie porozumienia. Velvyslanectví České republiky si při této příležitosti dovoluje požádat o potvrzení data doručení této noty, aby mohl být správně stanoveno datum vstupu Ujednání v platnost.
Ambasada Republiki Czeskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy swojego wysokiego poważania. Velvyslanectví České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky o své hluboké úctě.
Warszawa, dnia 29 sierpnia 2006 r. Varšava, 29 srpna 2006

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Czeskiej w Warszawie i ma zaszczyt potwierdzić odbiór noty nr 6998/2006-Var. z dnia 29 sierpnia 2006 r. stanowiącej odpowiedź na notę nr DPT.I 2265-31-2003/SW/22 z dnia 24 stycznia 2006 r. dotyczącą Porozumienia miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt poinformować, że dzień 30 sierpnia 2006 r. jest datą doręczenia powyższej noty i jednocześnie datą wejścia w życie przedmiotowego porozumienia.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Czeskiej w Warszawie wyrazy swojego wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 1 września 2006 r.