POROZUMIENIE z dnia 30 grudnia 2010 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzonej w Hanoi dnia 22 stycznia 2008 r.

Przekład

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

DPT III 2262/80/09/10/LM/l 17759/167

Ambasada Socjalistycznej Republiki Wietnamu w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przekazuje wyrazy szacunku Ambasadzie Socjalistycznej Republiki Wietnamu w Warszawie i na podstawie Artykułu 12 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzonej w Hanoi dnia 22 stycznia 2008 r., ma zaszczyt zaproponować w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej następującą zmianę do tej Umowy:

W Artykule 1.4 zastąpić zdanie pierwsze w brzmieniu: „Kredyt będzie wykorzystany w terminie trzech lat od daty wejścia w życie niniejszej Umowy.” zdaniem w brzmieniu: „Kredyt będzie wykorzystany do dnia 31 marca 2013 r.”.

W przypadku gdy Rząd Socjalistycznej Republiki Wietnamu przyjmie powyższą propozycję, niniejsza nota wraz z notą stanowiącą odpowiedź Rządu Socjalistycznej Republiki Wietnamu stanowić będą Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzonej w Hanoi dnia 22 stycznia 2008 r., Porozumienie wejdzie wżycie z dniem otrzymania noty późniejszej zawierającej odpowiedź Rządu Socjalistycznej Republiki Wietnamu.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, by ponowić Ambasadzie Socjalistycznej Republiki Wietnamu w Warszawie wyrazy swego najwyższego poważania.

Warszawa, 12 października 2010 r.

Przekład

Ministerstwo Finansów Socjalistyczna Republika Wietnamu

Nota werbalna Nr: 147TC/QLN

Adresat:      Ministerstwo Finansów

Rzeczypospolitej Polskiej

Do wiadomości: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Flanoi

Ministerstwo Finansów Socjalistycznej Republiki Wietnamu przekazuje wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i ma zaszczyt odnieść się do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzonej w Hanoi dnia 22 stycznia 2008 r., jak niżej:

Ministerstwo Finansów Socjalistycznej Republiki Wietnamu niniejszym potwierdza swoją akceptację dla warunków określonych w nocie szanownego Ministerstwa o numerze DPT III 2262/80/09/10/LM/l 17759/167 z dnia 2 października 2010 roku. W związku z tym, okres wykorzystania Kredytu w ramach Umowy z dnia 22 stycznia 2008 roku będzie przedłużony do dnia 31 marca 2013 roku i pierwsze zdanie Artykułu 1.4 będzie brzmiało: „Kredyt będzie wykorzystany do dnia 31 marca 2013 r/\

Zmiany wejdą w życie z datą otrzymania przez szanowne Ministerstwo tejże noty werbalnej.

Ministerstwo Finansów Socjalistycznej Republiki Wietnamu korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej zapewnienie o swoim najwyższym szacunku.

Hanoi, 6/12/2010