POROZUMIENIE z dnia 3 kwietnia 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.


Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie Velvyslanectví České republiky ve Varšavě
4925/2006-Var. 4925/2006-Var.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky

Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i na podstawie artykułu 10 w związku z artykułem 1 ustęp 2 Umowy między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., ma zaszczyt zaproponować zmianę załącznika nr 1 do powyższej umowy, następującej treści:

Velvyslanectví České republiky ve Varšavě projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí Polské republiky a na základě článku 10 v návaznosti na článek 1 odstavec 2 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996, má čest navrhnout změnu přílohy číslo 1 výše uvedené Dohody následujícího znění:

W załączniku nr 1 — Wykaz otwartych przejść granicznych, litera a przejścia drogowe — po liczbie porządkowej 28 dodaje się liczby porządkowe 29 i 30, w następującym brzmieniu:

V příloze číslo 1 — Seznam otevřených hraničních přechodů, písmeno a) silniční přechody — se za pořadové číslo 28 připojují pořadová čísla 29 a 30 následujícího znění:


Lp. Nazwa przejścia granicznego Rodzaj

przejścia granicznego

Rodzaj ruchu Miejsce

odprawy granicznej

Uwagi
29 Vidnava — Kątków 1,3 P, R, M, So, SC (RCz) SC — o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t
30 Staré Město

— Nowa Morawa

1,3 P, R, M, So, SC (RCz) SC — o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t


Poř. č. Hraniční přechod charakter přechodu rozsah provozu dislokace Poznámka
29. Vidnava — Kałków 1,3 P, C, M, OA, N ČR N — do 3,5 t největší povolené hmotnosti
30. Staré Město — Nowa Morawa 1,3 P, C, M, OA, N ČR N — do 3,5 t největší povolené hmotnosti


Ambasada Republiki Czeskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na powyższe, niniejsza nota wraz z odpowiedzią Strony polskiej na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., które wejdzie w życie z dniem otrzymania noty stanowiącej odpowiedź.

Velvyslanectví České republiky navrhuje, aby v případě souhlasu vlády Polské republiky s výše uvedeným návrhem tato nota společně s odpovědí polské strany na ni tvořily Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996, které vstoupí v platnost dnem doručení odpovědní noty.
Ambasada Republiki Czeskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy wysokiego poważania. Velvyslanectví České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky o své hluboké úctě.
Warszawa, dnia 15 czerwca 2006 r. Varšava, 15. června 2006

DPT.I 2265-31-2003/SW/94

Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Czeskiej w Warszawie i ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie noty nr 4925/2006-Var. z dnia 15 czerwca 2006 r., w następującym brzmieniu:

„Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i na podstawie artykułu 10 w związku z artykułem 1 ustęp 2 Umowy między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., ma zaszczyt zaproponować zmianę załącznika nr 1 do powyższej umowy, następującej treści:

W załączniku nr 1 — Wykaz otwartych przejść granicznych, litera a przejścia drogowe — po liczbie porządkowej 28 dodaje się liczby porządkowe 29 i 30, w następującym brzmieniu:


Lp. Nazwa przejścia granicznego Rodzaj

przejścia granicznego

Rodzaj ruchu Miejsce

odprawy granicznej

Uwagi
29 Vidnava — Kałków 1,3 P, R, M, So, SC (RCz) SC — o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t
30 Staré Město — Nowa Morawa 1,3 P, R, M, So, SC (RCz) SC — o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

Ambasada Republiki Czeskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na powyższe, niniejsza nota wraz z odpowiedzią Strony polskiej na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., które wejdzie w życie z dniem otrzymania noty stanowiącej odpowiedź.

Ambasada Republiki Czeskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy wysokiego poważania.”.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt zakomunikować, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zgodę na powyższe i przyjmuje propozycję Ambasady Republiki Czeskiej, aby przytoczona wyżej nota oraz niniejsza odpowiedź na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., które wejdzie w życie z dniem otrzymania niniejszej noty.

Jednocześnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji o dacie otrzymania niniejszej noty przez Stronę czeską w celu prawidłowego ustalenia daty wejścia w życie wymienionego porozumienia.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Czeskiej wyrazy wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 3 kwietnia 2007 r.


Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie Velvyslanectví České republiky ve Varšavě
3937/2007-Var. 3937/2007-Var.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky
Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie jego noty nr DPT.I 2265-31--2003/SW/94 z dnia 3 kwietnia 2007 r. Velvyslanectví České republiky ve Varšavě projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí Polské republiky a má čest potvrdit doručení jeho noty č. DPT.I 2265-31-2003/SW/94 ze dne 3. dubna 2007.

Ambasada Republiki Czeskiej otrzymała powyższą notę w dniu 3 kwietnia 2007 r. Porozumienie między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., które stanowią nota Ambasady Republiki Czeskiej nr 4925/2006-Var. z dnia 15 czerwca 2006 r. oraz wyżej wymieniona nota Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, weszło zatem w życie w dniu 3 kwietnia 2007 r.

Výše uvedená nota byla Velvyslanectví České republiky doručena dne 3. dubna 2007. Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy číslo 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996, které tvoří nota Velvyslanectví České republiky č.j. 4925/2006-Var. ze dne 15. června 2006 a výše uvedená nota Ministerstva zahraničních věcí Polské republiky, tedy vstoupilo v platnost dne 3. dubna 2007.
Ambasada Republiki Czeskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy wysokiego poważania. Velvyslanectví České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky o své hluboké úctě.
Warszawa, dnia 4 maja 2007 r. Varšava, 4. května 2007