POROZUMIENIE z dnia 29 marca 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o włączeniu przejścia granicznego Pieńsk — Deschka do załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.

Nr DPT I 2265-15-2006/AN/90

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie

Nota werbalna

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec i na podstawie artykułu 2 ustęp 1 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r., ma zaszczyt zaproponować zawarcie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o włączeniu przejścia granicznego Pieńsk — Deschka do załącznika nr 1 do wyżej wymienionej umowy, w następującym brzmieniu:

1. W załączniku nr 1 — Wykaz istniejących przejść granicznych — pod liczbą porządkową 37 wprowadza się następujące zapisy:


Lp. Nazwa przejścia granicznego Rodzaj przejścia granicznego Rodzaje ruchu granicznego Miejsce odpraw granicznych
37 Pieńsk — Deschka drogowe osobowy: pieszy, rowerowy Pieńsk Rzeczpospolita Polska

2. W załączniku nr 2 do umowy liczba porządkowa 7 zostaje opatrzona adnotacją „skreślona”.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Republiki Federalnej Niemiec na powyższe niniejsza nota oraz odpowiedź na nią stanowiły Porozumienie miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec, które wejdzie w życie z datą noty, którą Ministerstwo Spraw

Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzi otrzymanie noty stanowiącej odpowiedz. Niniejsze porozumienie w języku polskim i niemieckim ma jednakową moc obowiązującą.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec wyrazy wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 29 marca 2007 r.


Ambasada Republiki Federalnej Niemiec Warszawa Botschaft der Bundesrepublik Deutschland Warschau

Sygn. akt: Wi 451.00/1 Deschka-Pieńsk Nota nr 078/2007

Gz.: Wi 451.00/1 Deschka-Penzig (Pieńsk) VN Nr: 078/2007
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej An das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Polen
Nota werbalna Verbalnote

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie noty Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej nr DPT I 2265-15-2006/AN/90 z dnia 29 marca 2007 r., która w wersji niemieckiej ma następujące brzmienie:

Die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland beehrt sich, den Eingang der Verbalnote Nr DPT I 2265--15-2006/AN/90 des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Polen vom 29.03.2007 zu bestätigen, die in deutscher Fassung wie folgt lautet:

„Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec i na podstawie artykułu 2 ustęp 1 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r., ma zaszczyt zaproponować zawarcie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o włączeniu przejścia granicznego Pieńsk — Deschka do załącznika nr 1 do wyżej wymienionej umowy, w następującym brzmieniu:

„Das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Polen bezeugt der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland seine Hochachtung und beehrt sich, auf der Grundlage des Artikels 2 Absatz 1 des am 6. November 1992 in Bonn gefertigten Abkommens zwischen der Regierung der Republik Polen und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über Grenzübergänge und Arten des grenzüberschreitenden Verkehrs den Abschluss einer Vereinbarung zwischen der Regierung der Republik Polen und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über die Aufnahme des Grenzübergangs Pieńsk — Deschka in die Anlage 1 zum vorbezeichneten Abkommen mit folgendem Wortlaut vorzuschlagen:

1. W załączniku nr 1 — Wykaz istniejących przejść granicznych — pod liczbą porządkową 37 wprowadza się następujące zapisy:

1. In Anlage 1 — Verzeichnis der bestehenden Grenzübergänge — werden unter der laufenden Nummer 37 folgende Eintragungen vorgenommen:


Lp. Nazwa przejścia granicznego Rodzaj przejścia granicznego Rodzaje ruchu granicznego Miejsce odpraw granicznych
37 Pieńsk — Deschka drogowe osobowy: pieszy, rowerowy Pieńsk Rzeczpospolita Polska
Nr. Name des Grenzübergangs Art des Grenzübergangs Verkehrsarten Ort der Grenzabfertigung
37 Pieńsk — Deschka Straße Personenverkehr: Fußgänger, Fahrradfahrer Pieńsk Republik Polen2. W załączniku nr 2 do umowy liczba porządkowa 7 zostaje opatrzona adnotacją „skreślona”.

2. In Anlage 2 zum Abkommen wird die laufende Nummer 7 mit dem Vermerk ”gestrichen” versehen.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Republiki Federalnej Niemiec na powyższe niniejsza nota oraz odpowiedź na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec, które wejdzie w życie z datą noty, którą Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzi otrzymanie noty stanowiącej odpowiedź. Niniejsze porozumienie w języku polskim i niemieckim ma jednakową moc obowiązującą. Das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Polen schlägt vor, dass, falls die Regierung der Bundesrepublik Deutschland dem zustimmt, diese Verbalnote und die Antwortnote darauf eine Vereinbarung zwischen der Regierung der Republik Polen und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland bilden, die mit dem Datum der Verbalnote, mit der das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Polen den Eingang der Antwortnote bestätigt, in Kraft tritt. Diese Vereinbarung ist dabei in ihrem polnischen und deutschen Wortlaut gleichermaßen verbindlich.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec wyrazy wysokiego poważania.”.

Das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Polen benutzt diesen Anlass, die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland erneut seiner ausgezeichneten Hochachtung zu versichern.”

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec ma zaszczyt poinformować Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, że Rząd Republiki Federalnej Niemiec wyraża zgodę na propozycje Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym nota Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2007 r. oraz niniejsza nota stanowiąca odpowiedź na nią stanowią Porozumienie między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o włączeniu przejścia granicznego Deschka — Pieńsk do załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r., które wejdzie w życie z datą noty, którą Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzi otrzymanie noty stanowiącej odpowiedź. Niniejsze porozumienie w języku niemieckim i polskim ma jednakową moc obowiązującą.

Die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland beehrt sich, dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Polen mitzuteilen, dass sich die Regierung der Bundesrepublik Deutschland mit den Vorschlägen der Regierung der Republik Polen einverstanden erklärt. Demgemäß bilden die Verbalnote des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Polen vom 29.03.2007 und diese Antwortnote eine Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Republik Polen über die Aufnahme des Grenzübergangs Pieńsk — Deschka in die Anlage 1 zu dem am 6. November 1992 in Bonn gefertigten Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Republik Polen über Grenzübergänge und Arten des grenzüberschreitenden Verkehrs, die mit dem Datum der Verbalnote, mit der das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Polen den Eingang dieser Antwortnote bestätigt, in Kraft tritt. Diese Vereinbarung ist dabei in ihrem deutschen und polnischen Wortlaut gleichermaßen verbindlich.
Ambasada Republiki Federalnej Niemiec korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy najwyższego poważania. Die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland benutzt diesen Anlass, das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Polen erneut ihrer ausgezeichnetsten Hochachtung zu versichern.
Warszawa, dnia 29 marca 2007 r. Warschau, den 29.03.2007

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

Nr DPT I 2265-15-2006/AN/91

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie

Nota werbalna

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec i ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie noty werbalnej Ambasady nr 078/2007 z dnia 29 marca 2007 r. dotyczącej zawarcia Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o włączeniu przejścia granicznego Pieńsk — Deschka do załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r., i jednocześnie poinformować, że porozumienie to wejdzie w życie z datą niniejszej noty.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec wyrazy wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 29 marca 2007 r.