POROZUMIENIE z dnia 28 czerwca 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.

Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Czeskiej i działając w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt zaproponować, na podstawie artykułu 10 w związku z artykułem 4 ustęp 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., zmianę załącznika nr 3 do powyższej umowy, następującej treści:

W załączniku nr 3 — Wykaz przejść granicznych na szlakach turystycznych — po liczbie porządkowej 41 dodaje się liczbę porządkową 42 w brzmieniu:


Lp. Przejście graniczne Znak graniczny Rodzaj ruchu Czynne w okresie Godziny otwarcia
42 Kocioł — Oleśnice v Orlickych horach lll/132a lll/132b IM/133 P, R, N 1.4.—30.9. 1.10.—31.3. 8.00—20.00 8.00—18.00

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Republiki Czeskiej na powyższe niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., które wejdzie w życie z dniem otrzymania noty stanowiącej odpowiedź.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Czeskiej wyrazy swojego wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 27 lipca 2004 r.

Velvyslanectví České republiky ve Varšavě

Č.j.: 5707-ll/2005-Var.

Ministerstvo zahraničních věcí

Polské republiky

Varšava

Velvyslanectví České republiky ve Varšavě projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí Polské republiky a má čest potvrdit příjem noty č. DPT-l-2265-31-2003/MP/362 ze dne 27. července 2004 tohoto znění:

„Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky projevuje úctu Velvyslanectví České republiky a konajíce jménem vlády Polské republiky má čest navrhnout, na základě článku 10 v návaznosti na článek 4 odstavec 2 Dohody mezi vládou Polské republiky a vládou České republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996, změnu přílohy č. 3 výše uvedené Dohody o následujícím obsahu:

V příloze č. 3 — Seznam přechodů na turistických stezkách protínajících státní hranice — se po pořadovém čísle 41 přidává pořadové číslo 42 ve znění:


Poř. č. Název přechodu Hran. znak Charakter Období provozu Provozní doba
42 Kocioł — Olešnice v Orlických horách lll/132a lll/132b 111/133 P, C, L 1.4.—30.9. 1.10.—31.3. 8.00—20.00 8.00—18.00

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky navrhuje, aby v případě vyjádřeni souhlasu vládou České republiky s výše uvedeným, tato nota společně s odpovědí na ni tvořily Ujednání mezi vládou Polské republiky a vládou České republiky o změně přílohy č. 3 Dohody mezi vládou Polské republiky a vládou České republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996, které vstoupí v platnost dnem obdržení noty, která bude tvořit odpověď.

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví České republiky o své hluboké úctě.”.

Velvyslanectví České republiky má čest sdělit, že vláda České republiky souhlasí s výše uvedeným návrhem a nota Ministerstva zahraničních věcí Polské republiky č. DPT-I-2265-31-2003/MP/362 ze dne 27. červěnce 2004 a tato nota tvoří Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistikých stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996, které vstoupí v platnost dnem doručení této noty.

Velvyslanectví České republiky si při této příležitosti dovoluje požádat o potvrzení data doručení této noty, aby mohl být správně stanoven den vstupu Ujednání v platnost.

Velvyslanectví České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky o své hluboké úctě.

Varšava, 24. června 2005

Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie

Nr 5707-ll/2005-Var.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa

Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i ma zaszczyt potwierdzić odbiór noty nr DPT-I-2265-31-2003/MP/362 z dnia 27 lipca 2004 r. w następującym brzmieniu:

„Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Czeskiej i działając w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt zaproponować, na podstawie artykułu 10 w związku z artykułem 4 ustęp 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., zmianę załącznika nr 3 do powyższej umowy, następującej treści:

W załączniku nr 3 — Wykaz przejść granicznych na szlakach turystycznych — po liczbie porządkowej 41 dodaje się liczbę porządkową 42 w brzmieniu:


Lp. Przejście graniczne Znak graniczny Rodzaj ruchu Czynne w okresie Godziny otwarcia
42 Kocioł — Oleśnice v Orlickych horach lll/132a lll/132b 111/133 P, R, N 1.4.—30.9. 1.10.—31.3. 8.00—20.00 8.00—18.00

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Republiki Czeskiej na powyższe, niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią stanowity Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., które wejdzie w życie z dniem otrzymania noty stanowiącej odpowiedź.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Czeskiej wyrazy swojego wysokiego poważania.”.

Ambasada Republiki Czeskiej ma zaszczyt poinformować, iż Rząd Republiki Czeskiej wyraża zgodę na powyższą propozycję i nota Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej nr DPT-l-2265--31-2003/MP/362 z dnia 27 lipca 2004 r. wraz z niniejszą notą stanowią Porozumienie między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., które wejdzie w życie z dniem otrzymania niniejszej noty.

W związku z powyższym Ambasada Republiki Czeskiej zwraca się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie daty otrzymania niniejszej noty w celu ustalenia daty wejścia w życie powyższego porozumienia.

Ambasada Republiki Czeskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2005 r.