POROZUMIENIE z dnia 27 czerwca 2008 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisanej w Luandzie dnia 1 marca 2006 r.,

oraz

Porozumienie z dnia 27 czerwca 2008 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o udzieleniu kredytu, podpisanej w Luandzie dnia 1 marca 2006 r.

Przekład

Warszawa, dnia 22 lutego 2008 r.

DPT-II-2262-73-2007/KP

Ambasada

Republiki Angoli w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej składa wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Angoli w Warszawie i powołując się na artykuł 13 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisanej w Luandzie dnia 1 marca 2006 r., ma zaszczyt zaproponować w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie następującej zmiany do wyżej wymienionej umowy:

W artykule 1 ustęp 2 umowy: zdanie „Kredyt będzie wykorzystany w terminie dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszej umowy.” zastąpić zdaniem: „Kredyt będzie wykorzystany do dnia 1 marca 2010 r.”.

W przypadku gdy Ambasada Republiki Angoli potwierdzi, że Rząd Republiki Angoli akceptuje zmianę, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej będzie uważało, że niniejsza nota wraz z notą będącą odpowiedzią Rządu Republiki Angoli będą stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, z dnia 1 marca 2006 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej rozumie przez to, że wyżej wymienione porozumienie wejdzie w życie zgodnie z artykułem 13 wspomnianej umowy.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyraża nadzieję na szybką odpowiedź i korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Angoli w Warszawie zapewnienie o swoim najwyższym szacunku.

Przekład

Warszawa, dnia 22 lutego 2008 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

DPT-II-2262-74-2007/KP

Ambasada

Republiki Angoli w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej składa wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Angoli w Warszawie i powołując się na artykuł 10 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o udzieleniu kredytu, podpisanej w Luandzie dnia 1 marca 2006 r., ma zaszczyt zaproponować w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie następującej zmiany do wyżej wymienionej umowy:

W artykule 1 ustęp 3 umowy: zdanie „Kredyt będzie wykorzystany w terminie dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszej umowy.” zastąpić zdaniem: „Kredyt będzie wykorzystany do dnia 1 marca 2010 r.”.

W przypadku gdy Ambasada Republiki Angoli potwierdzi, że Rząd Republiki Angoli akceptuje zmianę. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej będzie uważało, że niniejsza nota wraz z notą będącą odpowiedzią Rządu Republiki Angoli będą stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o udzieleniu kredytu, z dnia 1 marca 2006 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej rozumie przez to, że wyżej wymienione porozumienie wejdzie w życie zgodnie z artykułem 10 wspomnianej umowy.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyraża nadzieję na szybką odpowiedź i korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Angoli w Warszawie zapewnienie o swoim najwyższym szacunku.

Przekład

Luanda, dnia 25 czerwca 2008 r.

Republika Angoli

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Do Ambasady

Rzeczypospolitej Polskiej w Luandzie

Nota werbalna nr 153/ll-DGAJCC/MREX/2008

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Angoli przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej akredytowanej w Angoli i w związku z propozycjami przedłużenia terminów wykorzystania kredytów, o których jest mowa w Umowie między Rządem Republiki Angoli a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej („Tied Aid”), podpisanej w Luandzie dnia 1 marca 2006 r., oraz w Umowie między Rządem Republiki Angoli a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o udzieleniu kredytu, podpisanej w Luandzie dnia 1 marca 2006 r., zawartymi w notach werbalnych nr, odpowiednio, DPT-II-2262-73-2007/KP/52 i DPT-ll-2262-74--2007/KP/53, obydwie datowane na dzień 22 lutego 2008 r., Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Angoli ma zaszczyt poinformować, że Rząd Angolski akceptuje propozycje przedstawione przez Stronę Polską.

W związku z powyższym. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraża pełną zgodę na propozycję zmian w treści jak poniżej:

1. Treść ust. 2 art. 1 Umowy między Rządem Republiki Angoli a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej („Tied Aid”), podpisanej w Luandzie dnia 1 marca 2006 r., a mianowicie: „Kredyt będzie wykorzystany w terminie dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszej umowy.” zostaje zmieniona na następujące sformułowanie: „Kredyt będzie wykorzystany do dnia 1 marca 2010 r.”.

2. Treść ust. 3 art. 1 Umowy między Rządem Republiki Angoli a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o udzieleniu kredytu, podpisanej w Luandzie dnia i marca 2006 r., a mianowicie: „Kredyt będzie wykorzystany w terminie dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszej umowy.” zostaje zmieniona na następujące sformułowanie: „Kredyt będzie wykorzystany do dnia 1 marca 2010 r.”.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Angoli wyraża wdzięczność za inicjatywę Rządu Polskiego i korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Angoli wyrazy najwyższego szacunku.