POROZUMIENIE z dnia 24 sierpnia 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o rozszerzeniu ruchu w przejściach granicznych Łęknica—Bad Muskau, Porajów—Zittau, Przewóz—Podrosche, Rosówek—Rosow, Zasieki—Forst i Radomierzyce—Hagenwerder
Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie Botschaft der Bundesrepublik Deutschland Warschau

Sygn. akt.: Wi 451.00/1 Nota nr 54/2005

Gz: Wi 451.00/1 (Bitte bei Antwort angeben)

VN 54/2005

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Polen
Nota Verbalnote

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i w nawiązaniu do uzgodnień z posiedzenia niemiecko-polskiej Komisji ekspertów do spraw przejść granicznych, które odbyło się w dniach 30 i 31 marca 2004 r. w Międzyzdrojach, oraz w nawiązaniu do artykułu 2 ustęp 1 Umowy między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego z dnia 6 listopada 1992 r., zwanej dalej „Umową”, ma zaszczyt zaproponować zawarcie Porozumienia między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o rozszerzeniu ruchu w poniżej wymienionych przejściach granicznych w następującym brzmieniu:

Die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland beehrt sich, dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Polen unter Bezugnahme auf die Absprachen der Sitzung der deutsch-polnischen Expertenkommission für Grenzübergänge, die am 30. und 31. März 2004 in Miedzyzdroje stattgefunden hat, sowie unter Bezugnahme auf Artikel 2 Absatz 1 des Abkommens vom 6. November 1992 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Republik Polen über Grenzübergänge und Arten des grenzüberschreitenden Verkehrs, im Folgenden „Abkommen” genannt, den Abschluss einer Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Republik Polen über die Erweiterung der Verkehrsarten an den nachfolgend genannten Grenzübergängen vorzuschlagen, die folgenden Wortlaut haben soll:

1. Pod liczbą porządkową 20 załącznika nr 1 do Umowy — Bad Muskau—Łęknica — w rubryce 4 istniejący zapis zastępuje się wyrazami: „osobowy, towarowy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t”.

1. Unter der laufenden Nummer 20 der Anlage 1 zum Abkommen — Bad Muskau—Lugnitz (teknica) — wird in der Spalte 4 der bestehende Eintrag durch die Worte „Personenverkehr, Warenverkehr mit Fahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 3,5 t” ersetzt.

2. Pod liczbą porządkową 27 załącznika nr 1 do Umowy — Zittau—FriedensstraBe—Porajów — w rubryce 4 istniejący zapis zastępuje się wyrazami: „osobowy, z wyłączeniem autobusów, towarowy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t”.

2. Unter der laufenden Nummer 27 der Anlage 1 zum Abkommen — Zittau—Friedensstraße—Poritsch (Porajöw) — wird in der Spalte 4 der bestehende Eintrag durch die Worte „Personenverkehr mit Ausnahme von Bussen, Warenverkehr mit Fahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 3,5 t” ersetzt.

3. Pod liczbą porządkową 30 załącznika nr 1 do Umowy — Podrosche—Przewóz — w rubryce 4 istniejący zapis zastępuje się wyrazami: „osobowy, z wyłączeniem autobusów, towarowy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t”.

3. Unter der laufenden Nummer 30 der Anlage 1 zum Abkommen — Podrosche—Priebus (Przewöz) — wird in der Spalte 4 der bestehende Eintrag durch die Worte „Personenverkehr mit Ausnahme von Bussen, Warenverkehr mit Fahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 3,5 t” ersetzt.

4. Pod liczbą porządkową 31 załącznika nr 1 do Umowy — Rosow—Rosówek — w rubryce 4 istniejący zapis zastępuje się wyrazami: „osobowy, towarowy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t”.

4. Unter der laufenden Nummer 31 der Anlage 1 zum Abkommen — Rosow—Rosow (Rosöwek) — wird in der Spalte 4 der bestehende Eintrag durch die Worte „Personenverkehr, Warenverkehr mit Fahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 3,5 t” ersetzt.

5. Pod liczbą porządkową 34 załącznika nr 1 do Umowy — Forst—Zasieki — w rubryce 4 istniejący zapis zastępuje się wyrazami: „osobowy, towarowy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t”.

5. Unter der laufenden Nummer 34 der Anlage 1 zum Abkommen — Forst—Skaren (Zasieki) — wird in der Spalte 4 der bestehende Eintrag durch die Worte „Personenverkehr, Warenverkehr mit Fahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 3,5 t” ersetzt.

6. Pod liczbą porządkową 35 załącznika nr 1 do Umowy — Hagenwerder—Radomierzyce — w rubryce 4 istniejący zapis zastępuje się wyrazami: „osobowy, towarowy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 t”.

6. Unter der laufenden Nummer 35 der Anlage 1 zum Abkommen — Hagenwerder—Radmeritz (Radomierzyce) — wird in der Spalte 4 der bestehende Eintrag durch die Worte „Personenverkehr, Warenverkehr mit Fahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 7,5 t” ersetzt.

7. Rejestrację niniejszego porozumienia w Sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych zgodnie z artykułem 102 Karty Narodów Zjednoczonych niezwłocznie po jego wejściu w życie spowoduje Strona niemiecka. Strona polska zostanie poinformowana o dokonanej rejestracji z podaniem numeru zarejestrowania natychmiast po uzyskaniu jej potwierdzenia przez Sekretariat Organizacji Narodów Zjednoczonych.

7. Die Registrierung dieser Vereinbarung beim Sekretariat der Organisation der Vereinten Nationen nach Artikel 102 der Charta der Vereinten Nationen wird unverzüglich nach ihrem Inkrafttreten von deutscher Seite veranlasst. Die polnische Seite wird unter Angabe der Registrierungsnummer von der erfolgten Registrierung sofort unterrichtet, sobald diese vom Sekretariat der Organisation der Vereinten Nationen bestätigt worden ist.

8. Porozumienie niniejsze zawarte jest w językach niemieckim i polskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.

8. Diese Vereinbarung wird in deutscher und polnischer Sprache geschlossen, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.

Jeżeli Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wyrazi zgodę na propozycje Rządu Republiki Federalnej Niemiec, zawarte w punktach 1 do 8, wówczas niniejsza nota i nota z odpowiedzią Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrażająca zgodę Rządu Rzeczypospolitej Polskiej stanowić będą Porozumienie między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, które wejdzie w życie z datą noty zawierającej odpowiedź. Falls sich die Regierung der Republik Polen mit den Vorschlägen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland unter den Nummern 1 bis 8 einverstanden erklärt, werden diese Note und die Note mit der Antwort des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Polen, die das Einverständnis der Regierung der Republik Polen zum Ausdruck bringt, eine Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Republik Polen bilden, die mit dem Datum der Note, die die Antwort enthält, in Kraft tritt.
Ambasada Republiki Federalnej Niemiec korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy najwyższego poważania. Die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland benutzt diesen Anlass, das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Polen erneut ihrer ausgezeichnetsten Hochachtung zu versichern.
Warszawa, dnia 23 lutego 2005 r. Warschau, den 23. Februar 2005

DPT.I 2265-27-2002/SW

Ambasada

Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie i ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie noty nr 54/2005 z dnia 23 lutego 2005 r. o następującej treści:

„Ambasada Republiki Federalnej Niemiec przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i w nawiązaniu do uzgodnień z posiedzenia niemiecko-polskiej Komisji ekspertów do spraw przejść granicznych, które odbyło się w dniach 30 i 31 marca 2004 r. w Międzyzdrojach, oraz w nawiązaniu do artykułu 2 ustęp 1 Umowy między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego z dnia 6 listopada 1992 r., zwanej dalej „Umową”, ma zaszczyt zaproponować zawarcie Porozumienia między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o rozszerzeniu ruchu w poniżej wymienionych przejściach granicznych w następującym brzmieniu:

1. Pod liczbą porządkową 20 załącznika nr 1 do Umowy — Bad Muskau—Łęknica — w rubryce 4 istniejący zapis zastępuje się wyrazami: „osobowy, towarowy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t”.

2. Pod liczbą porządkową 27 załącznika nr 1 do Umowy — Zittau—FriedensstraBe—Porajów — w rubryce 4 istniejący zapis zastępuje się wyrazami: „osobowy, z wyłączeniem autobusów, towarowy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t”.

3. Pod liczbą porządkową 30 załącznika nr 1 do Umowy — Podrosche—Przewóz — w rubryce 4 istniejący zapis zastępuje się wyrazami: „osobowy, z wyłączeniem autobusów, towarowy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t”.

4. Pod liczbą porządkową 31 załącznika nr 1 do Umowy — Rosow—Rosówek — w rubryce 4 istniejący zapis zastępuje się wyrazami: „osobowy, towarowy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t”.

5. Pod liczbą porządkową 34 załącznika nr 1 do Umowy — Forst—Zasieki — w rubryce 4 istniejący zapis zastępuje się wyrazami: „osobowy, towarowy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t”.

6. Pod liczbą porządkową 35 załącznika nr 1 do Umowy — Hagenwerder—Radomierzyce — w rubryce 4 istniejący zapis zastępuje się wyrazami: „osobowy, towarowy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 t”.

7. Rejestrację niniejszego porozumienia w Sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych zgodnie z artykułem 102 Karty Narodów Zjednoczonych niezwłocznie po jego wejściu w życie spowoduje Strona niemiecka. Strona polska zostanie poinformowana o dokonanej rejestracji z podaniem numeru zarejestrowania natychmiast po uzyskaniu jej potwierdzenia przez Sekretariat Organizacji Narodów Zjednoczonych.

8. Porozumienie niniejsze zawarte jest w językach niemieckim i polskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.

Jeżeli Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wyrazi zgodę na propozycje Rządu Republiki Federalnej Niemiec, zawarte w punktach 1 do 8, wówczas niniejsza nota i nota z odpowiedzią Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrażająca zgodę Rządu Rzeczypospolitej Polskiej stanowić będą Porozumienie między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, które wejdzie w życie z datą noty zawierającej odpowiedź.

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy najwyższego poważania.”

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt zakomunikować, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zgodę na powyższe i proponuje, aby nota Ambasady Republiki Federalnej Niemiec i niniejsza nota stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o rozszerzeniu ruchu w przejściach granicznych Łęknica—Bad Muskau, Porajów— Zittau, Przewóz—Podrosche, Rosówek—Rosow, Zasieki—Forst i Radomierzyce—Hagenwerder, które wejdzie w życie z datą niniejszej noty.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec wyrazy swojego wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2005 r.